ข้าพเจ้านางสาวกุลธิดา ศานติบูรณ์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แล้วยังพบผู้ติดเชื้อภายในตำบลจึงทำให้การทำงานในช่วงนี้ค่อนข้างจะยากลำบาก ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการประชุมวางแผนในการลงพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์เพื่อเก็บข้อมูลลงใน  Application U2T โดยการแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน เป็นการเลี่ยงการรวมตัวกันเป็นหมู่มาก

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อหลายๆคนทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ที่เห็นได้ชัดคือผู้คนที่เดินทางไปทำงานที่อื่นกลับมาพักอาศัยและทำงานที่บ้านจึงทำให้ในพื้นที่ในขณะนี้มีประชาชนที่ทำงานด้านเกษตรกรมากขึ้น ซึ่งพืชที่ประชากรในชุมชนนิยมปลูกได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด และที่ขาดไม่ได้เลยคือการปลุกข้าว จากการที่ได้ลงพื้นที่สอบถามเกษตรกรในชุมชนพบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบเจอคือ 1.เกิดปัญหาดินเค็ม ขาดความอุดมสมบูรณ์ 2.ขาดแคลนน้ำมากที่สุด เนื่องจากดินเป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ำ สภาพดินของชุมชนเป็นดินทรายและขาดธาตุอาหารดังนั้นการปรับปรุงดินจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ให้โครงสร้างของดินดี ดินโปร่ง ร่วนซุย น้ำและอากาศถ่ายเทสะดวก รากพืชแผ่ขยายได้ง่าย ผสมน้ำราดโคนต้น จะช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออก สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารที่ถูกตรึงไว้ในดินให้พืชกลับนำมาใช้ใหม่ได้ใหม่อย่างเต็มที่ในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำ รักษาความเป็นกรด ด่าง ไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็ว เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินปนทรายไม่สามารถอุ้มน้ำได้ จึงทำให้ขาดแคลนน้ำเป็นสำคัญ จึงต้องอาศัยการขุดสระเพื่อเก็บกักน้ำและในชุมชนก็มีการขุดสระน้ำไว้ใช้ในชุมชนเมื่อยามแห้งแล้งและใช้ในการเกษตรอีกด้วย

ผลสรุปการทำงานในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จึงทำให้การลงพื้นที่สำรวจเกิดความลำบาก ข้าพเจ้าและทีมงานจึงแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ3-4 คนเพื่อจะลงพื้นที่ได้สะดวกและไม่เกิดการรวมตัวกันเป็นหมู่มาก โดยการลงพื้นที่สำรวจผ่าน Application U2T  ในครั้งนี้ข้าพเจ้าเน้นไปในการสำรวจเกษตรกรในท้องถิ่นและได้ข้อสรุปว่าเกษตรกรในท้องถิ่นมีจำนวนมาก ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนมีอาชีพทำไร่ ทำสวน และอีกส่วนหนึ่งก็มีการเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ทั้งนั้นการประกอบอาชีพต่าง ๆของคนในชุมชนมีทั้งเพื่อจำหน่ายออกนอกชุมชนและเพื่อเป็นการใช้บริโภคของคนในครอบครัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู