ข้าพเจ้านางสาวคำฟ้า บุญเจียม ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งได้แก่หมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่ และหมู่ 8 บ้านโนนค้อ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจข้อมูลผ่าน Application U2T โดยข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่ และหมู่ 8 บ้านโนนค้อ ซึ่งหมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่ มีการทอผ้าโสร่ง การทอเสื่อกก และการทอพรมเช็ดเท้า หมู่ 8 บ้านโนนค้อ มีการทอผ้าไหมมัดหมี่ และทำไม้กวาดด้ามยาว ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทงานหัตถกรรม เป็นทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอด มีเอกลักษณ์และสีสันที่สวยงามเผยแพร่และใช้งานทั้งภายในชุมชนและนอกชุมชน

         

การทอผ้าโสร่ง

                             

การทอเสื่อกก

                             

การทอพรมเช็ดเท้า

                             

การทอผ้าไหมมัดหมี่

                             

การทำไม้กวาดด้ามยาว

สรุปผลการทำงานของเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลในครั้งนี้สามารถทำได้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากประชาชนมีการรับวัคซีนบ้างแล้วและผู้ปฏิบัติงานรวมถึงประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งในการสัมภาษณ์ประกอบกับประชาชนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ส่งผลให้การเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

อื่นๆ

เมนู