ข้าพเจ้านางสาวกุลธิดา ศานติบูรณ์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แล้วยังพบผู้ติดเชื้อภายในตำบลจึงทำให้การทำงานในช่วงนี้ค่อนข้างจะยากลำบาก ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการประชุมวางแผนในการลงพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์และแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อเลี่ยงการรวมตัวกันเป็นหมู่มาก

โดยการสำรวจในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการสำรวจเกษรตกรผู้ปลูกข้าวในตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เกษตรกร มีความหมายตรง ๆ ว่า ผู้ทำงานในที่ดินหรือที่นา หมายถึง ผู้ที่อาศัยที่ดินที่นา เพื่อเพาะปลูกพืชผล เลี้ยงสัตว์ ต่อมาขยายความรวมไปถึงผู้ที่ใช้แหล่งน้ำทำประมงด้วย เกษตรกรเป็นคำรวมที่ใช้เรียก ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ชาวประมง และผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า ถึงแม้ปัจจุบันเกษตรกรที่มีฐานะมักมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง แต่สำหรับเกษตรกรที่มีฐานะปานกลางและค่อนข้างต่ำถึงยากจนมักเช่าที่ดินทำกินมากกว่า สำหรับในประเทศไทยพบว่าฐานะของเกษตรกรมีรายได้ลดลงและมีหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกปี แต่อาชีพเกษตรกรก็ยังเป็นอาชีพที่จำเป็นเพราะผลผลิตจากเกษตรไม่ว่าจะเป็น ข้าว  ยางพารา อ้อย มัน และสัตว์ต่างๆ ข้าวเป็นธัญพืชที่ใช้เป็นอาหารสำคัญอย่างหนึ่งของโลก ตามหลักวิชาพฤกษศาสตร์ และในพื้นที่ของตำบลหินลาดนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าว ข้าวเป็นพืชจำพวกใบเลี้ยงเดี่ยว ในวงศ์ (family) Gramineae อยู่ในสกุล (Genus) Oryza ชื่อเฉพาะของข้าวคือ sativa ดังนั้นข้าวจึงมีชื่อในภาษาละติน ว่า Oryza sativa พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้คำจำกัดความข้าวว่า เป็นเมล็ดพืช พวกหญ้า มีใบยาวและบางเส้นใบเป็นแบบขนาน ต้นเป็นลำข้อและมีดอก ในฤดูเก็บเกี่ยวที่ปลายยอดของแต่ละข้อจะมีก้านอ่อนเล็กๆ มากกว่า ก้านจะมีเมล็ดข้าวติดอยู่เป็นแถว มีเปลือกสีน้ำตาลหุ้มเมล็ดข้างใน ถ้าเขย่าเบาๆ จะทำให้ 5 ก้าน แต่ละเมล็ดหลุดจากช่อ เมล็ดข้างในจะหลุดออกจากเปลือกได้โดยการตำ หรือสีข้าว เมล็ดข้าวที่เอาเปลือกออกแล้วทำให้สุกโดยการต้มหรือนึ่ง เพื่อรับประทานเป็นอาหาร ข้าวที่ปลูกกันในประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ ข้าวไร่ ข้าวนาสวน และ ข้าวนาเมือง ข้าวทั้ง 3 ประเภท อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ตามคุณสมบัติ คือ ข้าวเหนียว และข้าวเจ้า ปกติการปลูกข้าวเป็นแบบปีต่อปี เริ่มว่านข้าวช่วงพฤษภาคม และเก็บเกี้ยวผลผลิตช่วงเดือนพฤศจิกายน ต้นข้าวสามารถโตได้ถึง 1–1.8 เมตร ขึ้นอยู่กับพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นหลัก มีใบเรียว ยาว 50-100 เซนติเมตร และกว้าง 2-2.5 เซนติเมตร ช่อดอกห้อยยาว 30-50 เซนติเมตร เมล็ดกินได้เป็นผลธัญพืชยาว 5-12 มิลลิเมตร และหนา 2-3 มิลลิเมตร

สรุปผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในApplication U2T ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ พืชที่พบมากที่สุดในเขตพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ คือข้าว เพราะการปลูกข้าวเป็นทั้งอาชีพ และใช้บริโภคในครัวเรือน ซึ่งพื้นที่ตำบลหินลาดจะปลูกข้าวปีละครั้งคือเริ่มว่านข้าวช่วงพฤษภาคม และเก็บเกี้ยวผลผลิตช่วงเดือนพฤศจิกายน แต่ก็ยังมีบ้างส่วนที่ปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งก็มีแหล่งน้ำที่เพียงพอให้ชาวบ้านได้ปลูกอีกด้วย

 

 

 

อื่นๆ

เมนู