ข้าพเจ้านายเกียรติกรณ์ ตรากลาง ประเภทประชาชน การปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ เป็นไปอย่างลำบากเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ทำให้การลงพื้นที่เป็นไปด้วยความลำบาก จึงต้องแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อลดการรวมตัวกัน โดยการสำรวจในครั้งนี้คือสำรวจผ่าน Application U2T โดยใน Application U2T นี้ ให้เก็บข้อมูลดังนี้ ให้เก็บข้อมูล ดังนี้ แหล่งท่องเที่ยว / ที่พัก-โรงแรม /ร้านอาหารในท้องถิ่น / อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น / เกษตรกรในท้องถิ่น / พืชในท้องถิ่น / สัตว์ในท้องถิ่น /ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

การสำรวจในครั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในส่วนเกษตรกรในท้องถิ่น อาชีพเกษตรกรสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ๆ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ โดยมีประเภทของเกษตรกรดังนี้ ด้านการปลูกพืชผล ด้านปศุสัตว์ ด้านการประมง ด้านเกษตรแบบผสมผสาน ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้สำรวจไปยังบ้านของนางอวน ผลาปริย์ อาสัยอยู่บ้านละหานทรายใหม่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ นางอวน ผลาปริย์นั้นได้ทำการเกษตรด้านการปลูกพืชผล โดยการปลูกพืชสวนพืชสวน พืชที่ปลูกแตงกวา ปลูกถั่วฝักยาว ปลูกพริก ผักบุ้ง ผักชี มะละกอ เป็นต้น พืชที่ในการปลูก 1 ไร่ 3 งาน ผลผลิตที่ได้จะนำไปบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้จุนเจือครอบครัว

สรุปผลการสำรวจในเดือนกรกดาคม 2564 ด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จนทำให้ไม่สะดวกแก่การลงพื้นที่ จึงต้องมีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย เพื่อลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำงานสำรวจเกษตรกรในท้องถิ่นตำบลหินลาด โดยสำรวจผ่าน Application U2T การสำรวจในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปสำรวจบ้านของนางนางอวน ผลาปริย์นั้นได้ทำการเกษตรด้านการปลูกพืชผล โดยการปลูกพืชสวนพืชสวนโดยปลูกพืชผักสวนครัวผลผลิตที่ได้จะนำไปบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เพื่อมาใช้สอยในช่วงวิกฤตโควิดในปัจจุบันนี้

อื่นๆ

เมนู