อาชีพเกษตรกรปลูกข้าวเลี้ยงชีวิต

ข้าพเจ้านายสมศักดิ์ นุกอนรัมย์ ประเภทประชาชน การปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ เป็นไปอย่างลำบากเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ทำให้การลงพื้นที่เป็นไปด้วยความลำบาก จึงต้องแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อลดการรวมตัวกัน เพราะถ้าลงพื้นที่เก็บข้อมูลพร้อมกันทั้ง 20 คน อาจจะไม่ปลอดภัยต่อตัวทีมงานทุกคน โดยการสำรวจในครั้งนี้คือสำรวจผ่าน Application U2T โดยใน Application U2T นี้ ให้เก็บข้อมูลดังนี้ ให้เก็บข้อมูล ดังนี้ แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก-โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

โดยการสำรวจในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปเก็บข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่นตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เกษตรกรอาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ด้วยเมืองไทยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด อาชีพเกษตรกรจึงถือเป็นรายได้หลักมาอย่างช้านาน แม้ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่จำนวนมากจะเลือกเข้ามามองหางานทำในเมืองหลวงรวมถึงเลือกทำงานประเภทอื่น ๆ มากขึ้น แต่เกษตรกรก็ยังถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยสร้างผลผลิตให้กับคนไทยและอีกหลายล้านคนบนโลกมีอาหารดี ๆ ได้ทานเพื่อดำรงชีวิตอยู่ตลอด จริง ๆ แล้วอาชีพเกษตรกรสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ๆ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ โดยมีประเภทของเกษตรกรดังนี้ ด้านการปลูกพืชผล ด้านปศุสัตว์ ด้านการประมง ด้านเกษตรแบบผสมผสาน และในการสำรวจครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เจาะประเด็นไปที่การทำเกษตรกรด้านการปลูกพืชนาพูดง่าย ๆ ก็คือกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกนาข้าวเป็นหลัก จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้จบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าว โดยผลผลิตที่ได้นั้นนำไปบริโภคและจำหน่ายซึ่งเป็นรายได้หลักเพื่อนำมาจุนเจือครอบครัวต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู