ข้าพเจ้านางสาวคำฟ้า บุญเจียม ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด

การสำรวจในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจข้อมูลผ่าน Application U2T พบว่าหมู่ 4 บ้านหินลาด มีกลุ่มสานกระด้ง สานตะกร้า รวมถึงการทำไม้กวาดทางมะพร้าว และหมู่ 8 บ้านโนนค้อ มีกลุ่มทำดอกไม้จันทน์ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทงานหัตถกรรม โดยงานหัตถกรรม หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการกระทำด้วยฝีมือมนุษย์ โดยนำวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน งานหัตถกรรมจะมีการพัฒนารูปแบบไปตามการพัฒนาฝีมือของช่าง ที่สั่งสมประสบการณ์ และสืบทอดความรู้ ความชำนาญ จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและทักษะ ส่งผลให้งานหัตถกรรมมีความงามและมีคุณค่าทางศิลปะ งานหัตถกรรมจึงกลายเป็นงานศิลปหัตถกรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันจนไม่อาจแยกออกจากกันได้

                   

การสานกระด้ง

                   

การทำไม้กวาดทางมะพร้าว

การสานตะกร้า

                   

                   

การทำดอกไม้จันทน์

สรุปผลการทำงานในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้การลงพื้นที่สำรวจเกิดความลำบาก ข้าพเจ้าและทีมงานจึงแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 3-4 คนเพื่อจะลงพื้นที่ได้สะดวกและไม่เกิดการรวมตัวกันเป็นหมู่มาก โดยการลงพื้นที่สำรวจผ่าน Application U2T  ในครั้งนี้ข้าพเจ้าเน้นการสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น และจากการสำรวจพบว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทงานหัตถกรรม เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านในชุมชน สามารถทำเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

อื่นๆ

เมนู