ข้าพเจ้านายเกียรติกรณ์ ตรากลาง ประเภท ประชาชน การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม 2564 นี้ เป็นไปอย่างลำบากเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การลงพื้นที่ทำกิจกรรมเป็นไปด้วยความลำบาก ซึ่งกิจกรรมที่ทำในเดือนนี้คือกิจกรรมการทำแบบสอบถามโครงการการติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ถึงจะมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างไรก็ตามกิจกรรมต้องดำเนินการต่อไป โดยการทำงานนั้นข้าพเจ้าและทีมงานได้ประชุมและวางแผนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อยๆ 4-5 คน เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานออกไปคนละหน้าที่เพื่อความรวดเร็วในการทำงานอีกด้วย

การปฏิบัติงานในครั้งนี้คือการทำแบบสอบถามโครงการการติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) โดยในการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างโครงการครั้งนี้ ท่านได้รับประโยชน์/การเปลี่ยนแปลงในระดับใด ซึ่งแบบสอบถามนั้นจะมีทั้งหมด 11 หัวข้อดังต่อไปนี้ ได้แก่ กลุ่มตำบลเป้าหมาย กลุ่มลูกจ้างโครงการ กลุ่มครอบครัวลูกจ้างโครงการ กลุ่มชุมชนภายใน กลุ่มชุมชนภายนอก กลุ่มอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ กลุ่มเจ้าหน้าที่โครงการ กลุ่มผู้แทนตำบล กลุ่มหน่วยงานรัฐ กลุ่ม อปท. และกลุ่มเอกชนในพื้นที่ และในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำในส่วนของกลุ่มลูกจ้างโครงการ ซึ่งผู้ที่ตอบแบบสอบถามคือข้าพเจ้าเองโดยคำถามจะถามในสิ่งที่ได้ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมในด้านใดบ้าง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ต่างๆ ซึ่งกิจกรรมแบบสอบถามโครงการการติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T นี้ ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เพราะผู้ปฏิบัติได้มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ อีกทั้งยังได้นำแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ซึ่งสถานที่ที่นำไปสอบถามให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐต่างๆ และคนในชุมชนอีกทั้งนอกชุมชนก็ให้ความรวมมือเป็นอย่างดี และการลงพื้นที่ทำกิจกรรมทุกครั้งข้าพเจ้าจะสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตลอดการทำงานอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู