ข้าพเจ้านางสาวกุลธิดา ศานติบูรณ์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  เป็นเหตุให้การทำงานในช่วงนี้ค่อนข้างจะยากลำบาก  ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการประชุมวางแผนในการลงพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์และแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน อีกทั้งยังแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานที่ต่างกันออกไปเพื่อเลี่ยงการรวมตัวกันเป็นหมู่มาก กิจกรรมการทำแบบสอบถามโครงการการติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยในการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างโครงการครั้งนี้ ท่านได้รับประโยชน์/การเปลี่ยนแปลงในระดับใด

ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดดังต่อไปนี้  กลุ่มตำบลเป้าหมาย ตำบลละ 3 ราย  กลุ่มลูกจ้างโครงการ ตัวแทนนักศึกษา 3 ราย บัณฑิต 3 ราย และประชาชน 3 ราย กลุ่มครอบครัวลูกจ้างโครงการ 1 ครอบครัว/ตำบล กลุ่มชุมชนภายใน 1 ราย/ตำบล กลุ่มชุมชนภายนอก 1 ราย/ตำบล กลุ่มอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 1 คน/ตำบล กลุ่มเจ้าหน้าที่โครงการ 1 คน/USI  กลุ่มผู้แทนตำบล 1 คน/ตำบล กลุ่มหน่วยงานรัฐ 1  คน/หน่วยงาน กลุ่ม อปท. 1 คน/ตำบล และ กลุ่มเอกชนในพื้นที่ 1 ราย/ตำบล ส่วนการสอบถามในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการสอบถามไปยังกลุ่มผู้แทนตำบลโดยผู้ทำแบบสอบถามคือ ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวพนิดา พลหาญ ตำแหน่ง พนักงาน อบต. สังกัด/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ตำบล หินลาด อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์ ซึ่งผู้แทนตำบลและพื้นที่อื่นๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สรุปการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม 2564 นี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  เป็นเหตุให้การทำงานในช่วงนี้ค่อนข้างจะยากลำบาก  ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการประชุมวางแผนในการลงพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์และแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน อีกทั้งยังแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานที่ต่างกันออกไปเพื่อเลี่ยงการรวมตัวกันเป็นหมู่มาก กิจกรรมการทำแบบสอบถามโครงการการติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ส่วนการสอบถามในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการสอบถามไปยังกลุ่มผู้แทนตำบลโดยผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู