ชื่อบทความ : แบบสอบถาม U2T-SROI หน่วยงานรัฐ

ชื่อผู้ทำบทความ : ภัทสุดา ตาริก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการประชุมวางแผนในการลงพื้นที่การทำงานแบบสอบถาม U2T-SROI โดยการแบ่งออกเป็นกลุ่ม  เพื่อลดการรวมตัวกันเป็นหมู่มากเพื่อความปลอดภัยด้วยและในเดือนตุลาคม 25464 นี้ กิจกรรมการทำแบบสอบถามโครงการการติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ซึ่งแบบสอบถามนั้นมีหัวข้อดังต่อไปนี้ ได้แก่ กลุ่มตำบลเป้าหมาย กลุ่มลูกจ้างโครงการ กลุ่มครอบครัวลูกจ้างโครงการ กลุ่มชุมชนภายใน กลุ่มชุมชนภายนอก กลุ่มอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ กลุ่มเจ้าหน้าที่โครงการ กลุ่มผู้แทนตำบล กลุ่มหน่วยงานรัฐ กลุ่ม อปท. และกลุ่มเอกชนในพื้นที่ ซึ่งการทำแบบสอบถามโครงการการติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ข้าพเจ้าและกลุ่มทีมงานของข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่และนำแบบสอบถามไปยังกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลในการสอบถามในครั้งนี้คือ นายกิตติ เด็ดประโคน ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละหานทรายใหม่ สังกัด/หน่วยงาน   กระทรวงสาธารณสุข

สรุปผลการทำงานจากสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  ทำให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างยากลำบาก ทางทีมงานได้แบ่งกลุ่มการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อเลี่ยงการร่วมตัวกันเป็นหมู่มาก และการทำงานในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตลอดการทำงาน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยต่างๆ ประชาชน ชุมชนต่างๆก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู