ชื่อบทความ : ID03 แบบสอบถามกลุ่ม อปท. ในตำบลหินลาด

พื้นที่           : ตำบล หินลาด อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์ 

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวผุษฎี บุญประเสริฐ 

สังกัดคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม หลักสูตร ID : 03 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ในอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อที่จะสืบสานและรักษากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นและเครื่องเคลือบดินเผาให้คงอยู่ต่อไปได้ในปัจจุบัน โดยในเดือนตุลาคม 2564 นี้ จากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ส่งผลให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงได้ประชุมกับทีมงานผ่านทางออนไลน์ เพื่อทำให้การทำงานนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกมากขึ้นจึงต้องแบ่งกลุ่มคนออกเพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกันเป็นหมู่มากเพื่อความปลอดภัยของตัวทีมงานเอง และการปฏิบัติงานในครั้งนี้ทางทีมงานทุกคนได้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อีกทั้งยังเว้นระยะห่างและทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งอีกด้วย 

โดยการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม 2564 นี้คือการทำแบบสอบถามโครงการการติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มตำบลเป้าหมาย ตำบลละ 3 ราย 2.) กลุ่มลูกจ้างโครงการ ตัวแทนนักศึกษา 3 ราย บัณฑิต 3 ราย และประชาชน 3 ราย 3.)  กลุ่มครอบครัวลูกจ้างโครงการ 1 ครอบครัว/ตำบล 4.)  กลุ่มชุมชนภายใน 1 ราย/ตำบล 5.) กลุ่มชุมชนภายนอก 1 ราย/ตำบล 6.) กลุ่มอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 1 คน/ตำบล 7.) กลุ่มเจ้าหน้าที่โครงการ 1 คน/USI 8.) กลุ่มผู้แทนตำบล 1 คน/ตำบล 9.) กลุ่มหน่วยงานรัฐ 1  คน/หน่วยงาน 10.) กลุ่ม อปท. 1 คน/ตำบล และ 11.) กลุ่มเอกชนในพื้นที่ 1 ราย/ตำบล ในการปฏิบัติการทำแบบสอบถามโครงการการติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ข้าพเจ้าได้ทำแบบสอบถามในกลุ่ม อปท. ซึ่งกลุ่ม อปท. โดยลักษณะของกลุ่ม อปท. นี้คือตัวแทน อปท. มีส่วนร่วมดำเนินงานกับโครงการ เช่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/นายก อบต./เทศบาลตำบล และบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ไปสอบถามคือ กำนันประจำตำบลหินลาด โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) โดยในการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างโครงการครั้งนี้ ท่านได้รับประโยชน์/การเปลี่ยนแปลงในระดับใด ซึ่งกำนันให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมทุกครั้งที่ทางทีมงานไปขอความช่วยเหลือ และการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ทุกคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งนี้ทางทีมงานจะนำข้อเสนอแนะต่างๆไปใช้เพื่อแก้ไขและปรับปรุงชุมชนต่อไป 

ทำแบบประเมิน

ลงพื้นที่

     

อื่นๆ

เมนู