กระผมนายสมศักดิ์ นุกอนรัมย์ ประเภทประชาชน การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคมนี้ เป็นไปด้วยความลำบากเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และทีมงานของตำบลหินลาดนี้ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่คนในพื้นที่จึงทำให้เสี่ยงต่อโรคระบาด อีกทั้งการลงพื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่มีความกลัวและกังวลทำให้ไม่อยากให้ความร่วมมือเท่าไหร่นัก แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมก็มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินงานต่อไป ทางทีมงานจึงประชุมวางแผนและแบ่งหน้าที่ที่ต่างกันออกไปเพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกันเป็นจำนานมาก และสวมใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งเว้นระยะห่าง และล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮฮล์ ซึ่งกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในเดือนตุลาคมนี้ คือ กิจกรรมทำแบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ท่านได้รับประโยชน์/การเปลี่ยนแปลงในระดับใด

จากการลงพื้นที่ทำกิจกรรมทำแบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T กระผมและกลุ่มทีมงานได้ทำการสอบถามไปยังกลุ่มตำบลเป้าหมาย โดยกลุ่มตำบลเป้าหมายนั้น โดยลักษณะของกลุ่มตำบลเป้าหมายนั้น คือ ประธานวิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน และเกษตรกร จำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเก็บข้อมูลนั้นจำนวน 3 รายต่อ 1 ตำบล และผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้คือนายเทิน แว่นวิเศษ ผู้นำชุมชนบ้านละหารทรายใหม่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และยังมีกลุ่มเป้าหมายอีกหลายหัวข้อดังนี้ กลุ่มลูกจ้างโครงการ กลุ่มครอบครัวลูกจ้างโครงการ กลุ่มชุมชนภายใน กลุ่มชุมชนภายนอก กลุ่มอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ กลุ่มเจ้าหน้าที่โครงการ กลุ่มผู้แทนตำบล กลุ่มหน่วยงานรัฐ กลุ่ม อปท. และกลุ่มเอกชนในพื้นที่

สรุปการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม การลงพื้นที่ทำกิจกรรมทำแบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T กระผมและกลุ่มทีมงานได้ทำการสอบถามไปยังกลุ่มตำบลเป้าหมาย โดยกลุ่มตำบลเป้าหมายนั้น โดยลักษณะของกลุ่มตำบลเป้าหมายนั้น คือ ประธานวิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน และเกษตรกร จำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเก็บข้อมูลนั้นจำนวน 3 รายต่อ 1 ตำบล และผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้คือนายเทิน แว่นวิเศษ และการทำงานเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะสถานการการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยทางทีมงานแก้ปัญหาด้วยการแบ่งการทำงานเป็นกลุ่มและหน้าที่ต่างกันออกไป ส่วนทีมงานที่ออกทำงานลงพื้นที่ในชุมชนจะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งในการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู