ข้าพเจ้านางสาวสุดารัตน์ มาทะวงษ์ ประเภท กพร. รับผิดชอบในพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 นี้ ทำให้การทำงานของทางทีมงาน U2T เป็นไปอย่างยากลำบาก และยังมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ทางทีมงานจึงประชุมและวางแผนการทำงานโดยการแบ่งกลุ่มการทำงานและแบ่งหน้าที่ในการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยของทางทีมงานและประชาชนในพื้นที่การทำงานอีกด้วย

โดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติงานคือการทำแบบสอบถามโครงการการติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ในการประเมินในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น  11 กลุ่ม ในการประเมิน ได้แก่ 1.) กลุ่มเป้าหมาย ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย   คือ ประธานวิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน และเกษตรกร จำนวนกลุ่มตัวอย่างเก็บขอมูล ตำละ 3 ราย  2.) กลุ่มลูกจ้างโครงการ ลักษณะของกลุ่มลูกจ้างโครงการ คือ นักศึกษา 3 จำนวนราย บัณฑิตจบใหม่ 3 ราย และประชาชน 3 ราย 3.) กลุ่มครอบครัวลูกจ้าง ลักษณะของกลุ่มครอบครัวลูกจ้าง คือ ครอบครัวของลูกจ้างโครงการ 1 ครอบครัว/ตำบล 4.) กลุ่มชุมชนภายใน ลักษณะของกลุ่มชุมชนภายใน คือ ชุมชน วัด แหล่งการเกษตร ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน (ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ ) เช่น เจ้าของร้านข้าวมันไก่ในตำบล จำนวน 1 ราย/ตำบล 5.) กลุ่มชุมชนภายนอก ลักษณะของกลุ่มชุมชนภายนอก คือ ชุมชน วัด แหล่งการเกษตร ร้านค้าที่ตั้งอยู่นอนพื้นที่ชุมชน (ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ ) เช่นเจ้าของร้านอุปกรณ์การเกษตร ที่อยู่นอกตำบล จำนวน 1 ราย/ตำบล 6.) กลุ่มอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ ลักษณะกลุ่มอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ คือ อาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าโครงการในแต่ละตำบลนั้นๆ จำนวน 1 คน/ 1 แบบสอบถาม 7.) กลุ่มเจ้าหน้าที่โครงการ (USI) ลักษณะของกลุ่มเจ้าหน้าที่โครงการ (USI) คือ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ 1 คน/ USI 8.) กลุ่มผู้แทนตำบล ลักษณะของกลุ่มผู้แทนตำบล คือ เจ้าหน้าที่ อบต. ประจำตำบล *ผู้ได้รับมอบหมายในการประสานงานประจำตำบล 1 คน/ตำบล 9.) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะของกลุ่มหน่วยในงานภาครัฐ คือ หน่วยงานรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ เช่น โรงพยาบาล พัฒนาชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 1 คน/หน่วยงาน 10.) กลุ่ม อปท. ลักษณะของกลุ่ม อปท. คือ ตัวแทน อปท. มีส่วนร่วมดำเนินกับโครงการ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. เทศบาลตำบล 1 คน/ตำบล 11.) กลุ่มเอกชนในพื้นที่ ลักษณะของกลุ่มเอกชนในพื้นที่ คือ บริษัท ห้างร้าน หรือกิจการในพื้นที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ร้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หจก./ บริษัท ภายในตำบล 1 ราย/ตำบล จากกลุ่มหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้นนี้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานในส่วนของกลุ่มครอบครัวลูกจ้างโครงการโดยครอบครัวที่ตอบแบบสอบถามคือครอบครัวของข้าพเจ้าเองซึ่งแบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) โดยการดำเนินโครงการนี้ ท่านได้รับประโยชน์/การเปลี่ยนแปลงในระดับใด โดยผู้ให้ข้อมูลคือ นายสำราญ มาทะวงษ์ เกี่ยวข้องเป็น บิดา ของลูกจ้างโครงการ (U2T) และการตอบแบบสอบถามเป็นไปได้ด้วยดี ผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติดีมาก อีกทั้งการปฏิบัติงานในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท สวมหน้ากากทุกครั้งที่พูดคุยกับผู้อื่นและผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยกัน และล้างมือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งพร้อมทั้งไม่รวมตัวกันเป็นจำนวนมากอีกด้วย

 

วีดีโอประจำตำบล : https://www.youtube.com/watch?v=XJ8Gs5bWm0E

อื่นๆ

เมนู