ดิฉันนางสาวสุพัตรา กวางรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร: การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การทำงานของทีมงานเป็นไปอย่างยากลำบากและยังมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ทางทีมงานจึงประชุมและวางแผนการทำงานโดยการแบ่งกลุ่มการทำงานและแบ่งหน้าที่ในการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยของทางทีมงานและประชาชนในพื้นที่การทำงานอีกด้วย

 การปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติงานคือการทำแบบสอบถามโครงการการติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ (U2T) ในการประเมินในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น  11 กลุ่ม ในการประเมิน ได้แก่ กลุ่มตำบลเป้าหมาย กลุ่มลูกจ้างโครงการ กลุ่มครอบครัวลูกจ้างโครงการ กลุ่มชุมชนภายใน กลุ่มชุมชนภายนอก กลุ่มอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ กลุ่มเจ้าหน้าที่โครงการ กลุ่มผู้แทนตำบล กลุ่มหน่วยงานรัฐ กลุ่ม อปท. และกลุ่มเอกชนในพื้นที่ และในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำในส่วนของกลุ่มลูกจ้างโครงการ ซึ่งจะแบ่งเป็น บัณฑิตจบใหม่ 3 ราย  นักศึกษา 3 ประชาชน ราย ซึ่งข้าพเจ้าได้ตอบในส่วนของบัณฑิตจบใหม่

  โดยรายละเอียดแบบสอบถามคราวๆ มี 6 ข้อ ดังนี้ ข้อที่ 1 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมในด้านใดบ้าง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(U2T)  ข้อที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ(U2T)ส่งผลให้เกิดผลกระทบ/เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านศักยภาพ ข้อที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ(U2T)ส่งผลให้เกิดผลกระทบ/เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ/การเงิน ข้อที่ 4 การปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ(U2T)ส่งผลให้เกิดผลกระทบ/เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ข้อที่ 5 การปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ (U2T) ส่งผลให้เกิดผลกระทบ/เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะ (กาย/ใจ) ข้อที่ 6 การปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ (U2T) ส่งผลให้เกิดผลกระทบ/เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความเป็นอยู่สังคมและสิ่งแวดล้อม 

แบบสอบถามโครงการส่วนของกลุ่มลูกจ้างโครงการ

           

       

     

       แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) โดยในการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างโครงการครั้งนี้ ท่านได้รับประโยชน์/การเปลี่ยนแปลงในระดับใด หลังจากที่ข้าพเจ้าตอบแบบ สอบถามจนครบหมดแล้วจึงนำข้อมูลกรอกใน Google form เป็นอันเสร็จสิ้น ซึ่งแบบสอบถามนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะได้แสดงความคิดเห็นต่างๆลงไปในแบบสอบถามและสามารถประเมินความเปลี่ยนตัวเองได้ด้วย อีกทั้งยังได้ร่วมปฏิบัติงานและไปสอบถามในกลุ่มเป้าหมายอื่นๆอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู