ชื่อบทความ :รณรงค์ต้านโควิด 19   ID:03 ตำบลหินลาด

ชื่อผู้ทำบทความ : ภัทสุดา ตาริก

ประเภท : ประชาขน

พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมรณรงค์ต้านโรคร้ายโควิด 19  นี้ทางทีมงานได้จัดเตรียม เอกสาร แผ่นผับประชาสัมพันธ์ความรู้ในการดูแลตนเอง หรือป้องกันโรคโควิด 19 ป้ายรณรงค์  ขนาดที่สามารถถือเดินรณรงค์ตามหมู่บ้านได้  ป้ายไวนิลรณรงค์ ติดประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านป้ายที่นำไปติดหมู่บ้านนั้นจะเป็นป้ายที่เน้นไปทางการและนำการป้องกัน การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย อีกทั้งยังเดินรณรงค์เพื่อบอกกล่าวชาวบ้านให้ดูแลป้องกันต้นเอง และมีการแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้คนในชุมชน และเจลแอลกอฮอล์ ร่วมถึงติดสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิด 19 ให้แก่วัด ร้านค้า ค้าอาหารในหมู่บ้านด้วย

สรุปการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ ทางทีมงานได้ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์โควิด 19 ด้วยการติดป้ายรณรงค์และป้องกันโควิด 19 ทั้ง 9 หมู่ บ้านในตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยป้ายที่นำไปติดทั้ง 9 หมู่บ้านนั้นจะเป็นป้ายที่เน้นไปทางการและนำการป้องกัน การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย อีกทั้งยังเดินรณรงค์เพื่อบอกกล่าวชาวบ้านให้ดูแลป้องกันต้นเอง และมีการแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้คนในชุมชน และเจลแอลกอฮอล์ ร่วมถึงติดสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิด 19 ให้แก่วัด ร้านค้า ค้าอาหารในหมู่บ้าน แล้วทางทีมงานยังได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่พระสงค์ที่วัด ร่วมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินลาด ซึ่งชาวบ้าก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู