ชื่อบทความ : ID03 อบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในพื้นที่ตำบลหินลาด 

พื้นที่          : ตำบล หินลาด อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์  

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวผุษฎี บุญประเสริฐ  

         สังกัดคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม หลักสูตร ID : 03 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ในอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อที่จะสืบสานและรักษากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นและเครื่องเคลือบดินเผาให้คงอยู่ต่อไปได้ในปัจจุบัน โดยในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ ทางทีมงานได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้แก่ชาวตำบลหินลาดทั้ง 9 หมู่บ้าน 

         กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นี้ต้องการให้ชาวบ้านในชุมชนตำบลหินลาดทั้ง หมู่บ้านนี้มีส่วนร่วมในการคิดและออกแบบบรรจุภัณฑ์ของชุมชนตนเองโดยการดึงเอาเอกลักษณ์ของชุมชนและที่มาของการออกแบบ ซึ่งจะมีทางทีมงานดูแลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และกลุ่มที่ข้าพเจ้าดูแลให้คำปรึกษานั้นจะเป็นบ้านละหานทรายเก่าหมู่ 2 และบ้านหนองม่วงหมู่ 7 ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกัน อีกทั้งยังเคยเป็นหมู่บ้านเดียวกันมาก่อนจึงมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่เหมือนกัน โดยมีปราสาทถมอที่เป็นแหล่งโบราณสถานที่ทั้ง 2 หมู่บ้านจะจัดพิธีบวงสวงทุกปี ในการออกแบบครั้งนี้ทางชาวบ้านจึงได้ดึงเอกลักษณ์ของปราสาทถมอมารวมกับบรรจุภัณฑ์ และเกิดบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามขึ้นมา 

         ผลการปฏิบัติงานทางทีมงานได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้แก่ชาวตำบลหินลาดทั้ง 9 หมู่บ้านกลุ่มที่ข้าพเจ้าดูแลให้คำปรึกษานั้นจะเป็นบ้านละหานทรายเก่าหมู่ 2 และบ้านหนองม่วงหมู่ 7 ในการออกแบบครั้งนี้ทางชาวบ้านจึงได้ดึงเอกลักษณ์ของปราสาทถมอมารวมกับบรรจุภัณฑ์ และเกิดบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามขึ้นมา อีกทั้งทางทีมงานที่เป็นนักศึกษายังได้นำรูปแบบที่ชาวบ้านออกแบบมาทำในโปรแกรม AI เพื่อที่จะนำมาปริ้นให้ชาวบ้านได้ดูผลงานของตนเองอีกด้วย 

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

ผลงาน

กิจกรรม

กิจกรรม

ผลงาน

     

 

อื่นๆ

เมนู