ข้าพเจ้า นางสาวพรปวีณ์ ง่วนทอง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และในการทำงานของเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ ทางทีมงาน U2T ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมเสริมสร้างการทำดี/พัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมรณรงค์ต้านโรคร้ายโควิด 19  โดยทุกกิจกรรมส่งผลดีให้แกชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้านเป็นอย่างมาก

การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมที่ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเต็มที่ จากนั้นทำการแบ่งกลุ่มชาวบ้านออกเป็นกลุ่ม  เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานและยังเป็นการเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสควิด 19  ข้าพเจ้าได้ดูแลให้คำปรึกษาในกลุ่มบ้านหินลาด หมู่ 4  การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์นี้ ทางทีมงานได้ให้โจทย์แก่ชาวบ้านในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์คือต้องออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ โดยการดึงเอาเอกลักษณ์ของชุมชนพร้อมประวัติความเป็นมาเพื่อนำมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้น่าสนใจและโดดเด่น และในการคิดออกแบบในครั้งนี้จะมีนักศึกษานำเอาสิ่งที่ชาวบ้านออกแบบไปเขียนในโปรแกรมอิลานเตเตอร์ เพื่อนำมาถอดแบบแล้วปริ้นออกมาให้ชาวบ้านได้เห็นเป็นชิ้นบรรจุภัณฑ์ออกมาเลย ซึ่งชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และกิจกรรมทุกกิจกรรมนั้นทางทีมงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคทุกประการ

อื่นๆ

เมนู