กระผมนายสมศักดิ์ นุกอนรัมย์ ประเภทประชาชน การปฏิบัติงานในรอบเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางทีมงาน และคณะอาจารย์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหินลาด ตำบลหินลาด ทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านถนนน้อย หมู่ 1 บ้านละหานทรายเก่า หมู่ 2 บ้านละหานทรายใหม่ หมู่ 3 บ้านหินลาด หมู่ 4 บ้านหินลาด หมู่ 5 บ้านหินลาด หมู่ 6 บ้านหนองม่วง หมู่ 7 บ้านโนนค้อหมู่ 8 บ้านหินลาด 9 โดยแต่ละหมู่บ้านที่มาอบรมนั้นได้ส่งตัวแทนของหมู่บ้านที่สนใจในกิจกรรมมาร่วมกิจการรมในครั้งนี้ ในส่วนของสถานที่คือศาลาประชาคม บ้านละหานทรายเก่าหมู่ 2 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

การอบรมในครั้งนี้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาให้มีคุณค่าและยังเพิ่มราคาให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น และการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมที่ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเต็มที่ จากนั้นทำการแบ่งกลุ่มชาวบ้านออกเป็น 5 กลุ่ม  เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานและยังเป็นการเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID 19)  ในครั้งนี้กระผมได้ช่วยให้คำปรึกษาในกลุ่มบ้านละหารทรายใหม่ หมู่ 3 และบ้านหินลาดหมู่ 5 โดยการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์นี้ จะมีโจทย์มาให้ชาวบ้านในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์คือต้องออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ โดยการดึงเอาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนพร้อมประวัติความเป็นมาเพื่อนำมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้น่าสนใจและโดดเด่น

ผลประชาชน การปฏิบัติงานในรอบเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางทีมงาน และคณะอาจารย์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหินลาด ตำบลหินลาด ทั้ง 9 หมู่บ้านในครั้งนี้กระผมได้ช่วยให้คำปรึกษาในกลุ่มบ้านละหารทรายใหม่ หมู่ 3 และบ้านหินลาดหมู่ 5 โดยการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์นี้ จะมีโจทย์มาให้ชาวบ้านในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์คือต้องออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ โดยการดึงเอาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนพร้อมประวัติความเป็นมาเพื่อนำมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้น่าสนใจและโดดเด่น ซึ่งชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู