ข้าพเจ้านางสาวสุดารัตน์ มาทะวงษ์ ประเภท กพร. การปฏิบัติงานในครั้งนี้  ข้าพเจ้าทีมงานและคณะอาจารย์ได้ทำตามเป้าหมายที่ 8  อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ชาวบ้านที่สนใจ ในวันที่ 21 – 23 ตุลาคม  2564  สถานที่คือศาลาประชาคม บ้านละหานทรายเก่าหมู่ 2 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้เชิญตัวแทนประชาชนชาวตำบลหินลาดทั้ง 9 หมู่บ้าน

การปฏิบัติงานในครั้งนี้คือการที่ทางทีมงานและคณะอาจารย์ได้เข้าไปอบรมให้ขาวบ้านตำบลหินลาดทั้ง 9 หมู่บ้าน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาให้มีคุณค่าและยังเพิ่มราคาให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น และการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมที่ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเต็มที่ จากนั้นทำการแบ่งกลุ่มชาวบ้านออกเป็น 5 กลุ่ม  เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานและยังเป็นการเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ดูแลให้คำปรึกษาในกลุ่มบ้านละหารทรายเก่า หมู่ 2 การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์นี้ ทางทีมงานได้ให้โจทย์แก่ชาวบ้านในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์คือต้องออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ โดยการดึงเอาเอกลักษณ์และ อัตลักษณ์ของชุมชนพร้อมประวัติความเป็นมาเพื่อนำมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้น่าสนใจและโดดเด่น และสิ่งที่ชาวบ้านได้นำมาออกแบบในคือปราสาทถมอซึ่งปราสาทถมอนั้นตั้งอยู่ที่บ้านละหานทรายเก่าหมู่ 2 ปราสาทถมอ เป็นโบราณสถานแบบขอมประเภทธรรมศาลา (ที่พักคนเดินทาง) ถมอ เป็นภาษาเขมร แปลว่าหิน ปราสาทถมอจึงแปลว่า ปราสาทหิน กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 ประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถานพื้นที่ 10 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2525 โบราณสถานปราสาทถมอ ประกอบด้วย ธรรมศาลา เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสร้างด้วยศิลาแลง กรอบประตูหน้าต่างเป็นหินทราย ประตูทางเข้า-ออกอยู่ด้านทิศตะวันออก ผนังทิศใต้เจาะเป็นช่องหน้าต่าง 5 ช่อง ทิศตะวันตกของธรรมศาลาเป็นประตูสู่ตัวปราสาท ภายในมีแท่นหินทรายสำหรับประดิษฐานรูปเคารพ อาคารทั้งหมดล้อมด้วยสระน้ำรูปเกือกม้า เว้นด้านทิศตะวันออกเป็นทางเดิน ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ มีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกหนึ่งสระ ปัจจุบันเครื่องบนของปราสาทพังทลายเหลือให้เห็นเพียงฐานและผนังบางส่วนสันนิษฐานว่า ปราสาทถมอเป็นหนึ่งในธรรมศาลา 17 แห่ง ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษ 18 บนเส้นทางระหว่างยโสธรปุระ (ราชธานีของอาณาจักรขอม) มายังเมืองพิมาย ให้ผู้เดินทางได้แวะพักตามที่ปรากฎในจารึกปราสาทพระขรรค์ประเทศกัมพูชา ส่วนสิ่งที่ดึงออกมาทำนั้นคือรูปตรงและลวดลายอีกหินที่ซอนกันของตัวปราสาท และนำชื่อปราสาทมาตั้งเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ด้วย ในการคิดออกแบบในครั้งนี้จะมีนักศึกษานำเอาสิ่งที่ชาวบ้านออกแบบไปเขียนในโปรแกรม เพื่อนำมาถอดแบบพร้อมปริ้นออกมาให้ชาวบ้านได้เห็นเป็นชิ้นบรรจุภัณฑ์ออกมาเลยเพื่อที่ชาวบ้านจะได้เห็นชิ้นงานของตัวเองทันที

สรุปผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้คือ ข้าพเจ้าทีมงานและคณะอาจารย์ได้ทำตามเป้าหมายที่ 8  อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ชาวบ้านที่สนใจ ในวันที่ 21 – 23 ตุลาคม  2564  สถานที่คือศาลาประชาคม บ้านละหานทรายเก่าหมู่ 2 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้เชิญตัวแทนประชาชนชาวตำบลหินลาดทั้ง 9 หมู่บ้าน และทางทีมงานได้ให้โจทย์แก่ชาวบ้านในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์คือต้องออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ โดยการดึงเอาเอกลักษณ์และ อัตลักษณ์ของชุมชนพร้อมประวัติความเป็นมาเพื่อนำมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้น่าสนใจและโดดเด่น และสิ่งที่ชาวบ้านได้นำมาออกแบบในคือปราสาทถมอซึ่งปราสาทถมอนั้นตั้งอยู่ที่บ้านละหานทรายเก่าหมู่ 2 ปราสาทถมอ ในส่วนที่ดึงออกมาทำนั้นคือรูปตรงและลวดลายอีกหินที่ซอนกันของตัวปราสาท และนำชื่อปราสาทมาตั้งเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ด้วย ในการคิดออกแบบในครั้งนี้จะมีนักศึกษานำเอาสิ่งที่ชาวบ้านออกแบบไปเขียนในโปรแกรม เพื่อนำมาถอดแบบพร้อมปริ้นออกมาให้ชาวบ้านได้เห็นเป็นชิ้นบรรจุภัณฑ์ออกมาเลยเพื่อที่ชาวบ้านจะได้เห็นผลงานของตัวเองทันทีอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู