ดิฉันนางสาวสุพัตรา กวางรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร: การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด

       การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ ทางทีมงาน U2T ได้ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์ต้านโรคร้ายโควิด 19    โดยปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยการเดินรณรงค์ ทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านถนนน้อย หมู่ 1 บ้านละหานทรายเก่า หมู่ 2 บ้านละหานทรายใหม่ หมู่ 3 บ้านหินลาด หมู่ 4 บ้านหินลาด หมู่ 5 บ้านหินลาด หมู่ 6 บ้านหนองม่วง หมู่ 7 บ้านโนนค้อหมู่ 8 บ้านหินลาด 9 

ได้จัดเตรียม เอกสาร แผ่นผับประชาสัมพันธ์ความรู้ในการดูแลตนเอง หรือป้องกันโรคโควิด 19 ป้ายรณรงค์ ขนาดที่สามารถถือเดินรณรงค์ตามหมู่บ้านได้  ป้ายไวนิลรณรงค์ ติดประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน จะเป็นป้ายที่เน้นไปทางการและนำการป้องกัน การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย

อีกทั้งยังเดินรณรงค์เพื่อบอกกล่าวชาวบ้านให้ดูแลป้องกันต้นเอง มีการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่คนในชุมชน ร่วมถึงติดสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิด 19 ให้แก่วัด ร้านค้า ค้าอาหารในหมู่บ้าน แล้วทางทีมงานยังได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่พระสงค์ที่วัด ร่วมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินลาดด้วย

    การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สามารถแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ได้อย่างทั่วถึงพอสมควร เนื่องจากช่วงวันที่ทางทีมงานดำเนินกิจกรรมอยู่ในช่วงการหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้ง คนในชุมชนส่วนใหญ่จึงมารวมตัวกันที่ถนนกลางหมู่บ้านเพื่อเดินหาเสียง ทางทีมงานได้ทำการแจกให้แก่ทุกคนซึ่งเป็นการช่วยรณรงค์ไปในตัว คนในชุมชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู