ข้าพเจ้านางสาวกุลธิดา ศานติบูรณ์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สถานการณ์ในปัจจุบันพบว่าประมาณ 80 % ของผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีอาการไม่รุนแรง และมีจำนวนหนึ่งอาจไม่มีอาการ (5%-40%) แต่จะเป็นผู้แพร่กระจายโรคได้ ส่วนผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุจึงมีความเสี่ยงสูง จึงควรอยู่บ้าน และให้ลูกหลานเป็นผู้ออกนอกบ้าน ลูกหลานจะต้องเข้าใจว่า อาจจะนำเชื้อมาสู่ท่านได้ การควบคุมป้องกันโรคจึงจำเป็นที่จะต้องป้องกันทั้งตัวเอง และการนำไปแพร่ให้คนอื่น เพื่อให้มีผู้ป่วยเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด อย่างค่อยเป็นค่อยไป

โดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงาน U2T ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านโรคร้ายโควิด 19  โดยปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทางทีมงานได้เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อบอกกล่าวชาวบ้านตำบลหินลาด ทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านถนนน้อย หมู่ 1 บ้านละหานทรายเก่า หมู่ 2 บ้านละหานทรายใหม่ หมู่ 3 บ้านหินลาด หมู่ 4 บ้านหินลาด หมู่ 5 บ้านหินลาด หมู่ 6 บ้านหนองม่วง หมู่ 7 บ้านโนนค้อหมู่ 8 บ้านหินลาด 9 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ดูแลป้องกันต้นเอง พร้อมทั้งยังติดตั้งป้ายรณรงค์และป้องกันโควิดตามจุดต่างๆ ภายในตำบล และมีการแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้คนในชุมชน และเจลแอลกอฮอล์ ร่วมถึงติดสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิด 19 ให้แก่วัด ร้านค้า ค้าอาหารในหมู่บ้าน แล้วทางทีมงานยังได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่พระสงค์ที่วัดบ้านละหานทรายเก่า และทางทีมงาน U2T ยังได้มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 โดยมีหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินลาดอีกด้วย ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีข้อติดขัดใดๆในการทำงาน

 

อื่นๆ

เมนู