ข้าพเจ้านางสาวสุดารัตน์ มาทะวงษ์ ประเภท กพร. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ทางทีมงาน U2T ได้ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์ต้านโรคร้ายโควิด 19    โดยปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยการเดินรณรงค์ ทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านถนนน้อย หมู่ 1 บ้านละหานทรายเก่า หมู่ 2 บ้านละหานทรายใหม่ หมู่ 3 บ้านหินลาด หมู่ 4 บ้านหินลาด หมู่ 5 บ้านหินลาด หมู่ 6 บ้านหนองม่วง หมู่ 7 บ้านโนนค้อหมู่ 8 บ้านหินลาด 9 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านโรคร้ายโควิด 19  นี้ทางทีมงานได้จัดเตรียม เอกสาร แผ่นผับประชาสัมพันธ์ความรู้ในการดูแลตนเอง หรือป้องกันโรคโควิด 19 ป้ายรณรงค์  ขนาดที่สามารถถือเดินรณรงค์ตามหมู่บ้านได้  ป้ายไวนิลรณรงค์ ติดประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน บ้านถนนน้อย หมู่ 1 ติดป้ายไวนิลรณรงค์ไว้ที่ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านละหานทรายเก่า หมู่ 2 ติดป้ายไวนิลรณรงค์หน้าวัดบ้าละหานทรายเก่า บ้านละหานทรายใหม่ หมู่ 3 ติดป้ายไวนิลรณรงค์ไว้ที่ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านหินลาด หมู่ 4 ติดป้ายไวนิลรณรงค์ไว้ที่สามแยก บ้านหินลาด หมู่ 5 ติดป้ายไวนิลรณรงค์ไว้ที่ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านหินลาด หมู่ 6 ติดป้ายไวนิลรณรงค์ไว้ที่ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านหนองม่วง หมู่ 7 ติดป้ายไวนิลรณรงค์ไว้ที่หน้าบ้านผู้ช่วยกำนัน บ้านโนนค้อหมู่ 8 ติดป้ายไวนิลรณรงค์ไว้ที่หน้าวัดบ้านหินลาด บ้านหินลาด 9 ติดป้ายไวนิลรณรงค์ไว้ที่ศาลากลางหมู่บ้าน ป้ายที่นำไปติดทั้ง 9 หมู่บ้านนั้นจะเป็นป้ายที่เน้นไปทางการและนำการป้องกัน การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย อีกทั้งยังเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อบอกกล่าวชาวบ้านให้ดูแลป้องกันต้นเอง และมีการแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้คนในชุมชน และเจลแอลกอฮอล์ ร่วมถึงติดสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิด 19 ให้แก่วัด ร้านค้า ค้าอาหารในหมู่บ้าน แล้วทางทีมงานยังได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่พระสงค์ที่วัดบ้านละหานทรายเก่า ผู้รับมอบอุปการณ์ป้องกันโควิด 19 คือเจ้าอาวาสประจำวัดบ้านละหานทรายเก่า ทั้งนี้ทางทีมงาน U2T ยังได้มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 โดยมีหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินลาดอีกด้วย

การปฏิบัติงานในครั้งนี้ ทางทีมงาน U2T ได้ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์โควิด 19 ด้วยการติดป้ายรณรงค์และป้องกันโควิด 19 ทั้ง 9 หมู่ บ้านในตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยป้ายที่นำไปติดทั้ง 9 หมู่บ้านนั้นจะเป็นป้ายที่เน้นไปทางการและนำการป้องกัน การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย อีกทั้งยังเดินรณรงค์เพื่อบอกกล่าวชาวบ้านให้ดูแลป้องกันต้นเอง และมีการแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้คนในชุมชน และเจลแอลกอฮอล์ ร่วมถึงติดสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิด 19 ให้แก่วัด ร้านค้า ค้าอาหารในหมู่บ้าน แล้วทางทีมงานยังได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่พระสงค์ที่วัด ร่วมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินลาด ซึ่งชาวบ้าก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู