ข้าพเจ้านางสาววีณา ศรีสวัสดิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ให้รับผิดชอบในพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

        การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม 2564 ทางทีมงาน U2T ได้ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ต้านโรคร้ายโควิด 19 โดยปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยการเดินรณรงค์แจกหน้ากากอนามัยกับเจลแอลกอฮอล์ เเละการติดป้ายต้านโรคร้ายโควิด 19 ให้กับทั้ง 9 หมู่บ้าน ในตำบลหินลาด     

                         

       ทางทีมงาน U2T ได้มีการจัดเตรียม เอกสาร แผ่นผับประชาสัมพันธ์ความรู้ในการดูแลตนเอง หรือป้องกันโรคโควิด 19 ทีมงาน U2T จัดทำป้ายรณรงค์ขนาดที่สามารถถือเพื่อเดินรณรงค์ตามหมู่บ้านได้ และป้ายไวนิลเพื่อรณรงค์ติดประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน ซึ่งเนื้อหาที่อยู่บนป้ายจะเน้นไปในทางการป้องกัน และการล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย อีกทั้งยังเดินรณรงค์เพื่อบอกกล่าวชาวบ้านให้ดูแลป้องกันต้นเอง โดยทางทีมงาน U2T ได้มีการแจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ คนในชุมชน รวมไปถึงการติดสติกเกอร์ ประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิด 19 ให้แก่วัด ร้านค้า ในหมู่บ้าน แล้วทางทีมงานยังได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่พระสงค์ที่วัด รวมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินลาดอีกด้วย

                       

                       

                       
 
         สรุปการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม 2564 ทางทีมงาน U2T ได้ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ต้านโรคร้ายโควิด 19  ด้วยการเดิน รณรงค์แจกหน้ากากอนามัยกับเจลแอลกอฮอล์ เเละการติดป้ายต้านโรคร้ายโควิด 19 ให้กับทั้ง 9 หมู่บ้าน ในตำบลหินลาด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สามารถแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากชาวบ้านได้มีการเก็บเกี่ยวข้าว และได้นำข้าวเปลือกมาตากบริเวณข้างถนน และในวันที่จัดกิจกรรมยังอยู่ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งนายยก อบต จึงทำให้ทีมงานสามารถทำการแจกของได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

อื่นๆ

เมนู