ชื่อบทความ : ID03 เกษตรกรผู้เลี้ยงหนูนา

พื้นที่          : ตำบล หินลาด อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวผุษฎี บุญประเสริฐ

 

ข้าพเจ้านางสาวผุษฎีบุญประเสริฐ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต าบลหินลาด สังกัดคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม หลักสูตร ID : 03 การพฒั นาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ในอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อที่จะสืบสานและรักษากลุ่มอาชีพและผลิตภณั ฑเ์ครื่องปั้นและเครื่องเคลือบดินเผาให้คงอยู่ต่อไปได้ในปัจจุบันโดยในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ จากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดทา ให้การลงพื้นที่เก็บขอ้มูลนั้น เป็นไปดว้ยความยากลำบากจึงได้ประชุมกับทีมงานผ่านทางออนไลน์ เพื่อทำให้การทำงานนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกมากข้ึน

โดยในเดือนสิงหาคมน้ีได้ทำการลงพื้นที่สำรวจไปยังฟาร์มหนูนาของนางจอน สิงเนตรนอก ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงหนูนาเพื่อประกอบอาชีพ อยู่ในตำบลหินลาด โดยในการเข้าไปลงพื้นที่น้ัน ตัวข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์ตลอดระยะเวลาระหว่างการลงพื้นที่ เพื่อความปลอดภยัของตัวข้าพเจ้าและคนอื่นๆ ซึ่งฟาร์มหนูนาของนางจอน สิงเนตรนอก นั้นจะตั้งอยู่ในตำ บลหินลาดหมู่ที่9อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์โดยฟาร์มหนูน้ีนั้นจะเลี้ยงอยู่ในบ่อซีเมนต์1 บ่อนั้นจะประกอบไปด้วย พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ 3 ตัว มีตัวผู้ 1 ตัว และตัวเมียจำนวน 2 ตัว ในการเลี้ยงในบ่อแบบน้ีการให้น้ำอย่าให้ได้ขาด เพราะโดยธรรมชาติของหนูนานั้นจะชอบจะทำให้หนูนานั้น มีสุขภาพที่ดีแข็งแรง ส่วนในการให้อาหารน้ันจะใชกล้วย กระถิน ข้าวโพด และอ้อย ให้สลับๆกันวันละคร้ังในช่วงเย็น แต่อย่าให้มากเกินไปจนเหลือ เพราะถ้าหากหนูนาอ้วนเกินจะทำให้ลูกน้อยและก็จะขี้เกียจเลี้ยงลูกอีกด้วย ในการปิดฝาบ่อนั้นจะใช้กระเบื้องปิดเพื่อป้องกันแสงสว่างเข้าไปยังบ่อ ซึ่งในการเลี้ยงหนูนาในแต่ละคร้ังนั้นจะเลี้ยงทั้งจำหน่ายและเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาหาร ซึ่งก็จะมีทั้ง เมนู ผัดเผ็ดหนูนา หนูนาทอด หนูนาย่าง หนูนาหัน หนูนาทอดกระเทียม คั่วหนูนา หนูนาอบโอ่งสมุนไพร เป็นต้น หรือถ้าหากใครสนใจพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อที่จะนำไปเลี้ยงทางฟาร์มก็มีขายเช่นกัน

การเลี้ยงหนูนา

การเลี้ยงหนูนาในบ่อ

สรุปผลในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2564ผ่านทาง Application U2T เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดจึงทา ให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลน้ันเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงได้ทำการแบ่งกลุ่มในการทำงานเพื่อความสะดวกต่อการเก็บข้อมูลและไม่เสี่ยงต่อปัญ หาต่างๆ โดยในเดือนน้ีข้าพเจ้าได้ สำรวจเกี่ยวการเลี้ยงหนูของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหินลาดพบว่ามีการเลี้ยงและเพาะพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไว้เพื่อขาย และนำไปใช้เพื่อประกอบอาหารเพื่อดำรงชีวิตและขายให้กับผู้ที่สนใจ

การให้อาหารหนูนา

บ่อเลี้ยงหนูนา

อื่นๆ

เมนู