อาชีพเกษตรกรอาชีพที่อยู่คู่ชาวตำบลหินลาด

 ข้าพเจ้า นางสาวพรปวีณ์ ง่วนทอง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมและสำรวจท้องถิ่นของตำบลหินลาด และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (Covid–19) จึงต้องแบ่งกลุ่มย่อยๆ เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวมากเกินไป

โดยการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลในตำบลหินลาดนี้จะเน้นไปในหัวข้อเกษตรกรในท้องถิ่นซึ่งอาชีพเกษตรกรจึงถือเป็นรายได้หลักมาอย่างช้านาน แม้ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่จำนวนมากจะเลือกเข้ามามองหางานทำในเมืองหลวงรวมถึงเลือกทำงานประเภทอื่น ๆ มากขึ้น แต่เกษตรกรก็ยังถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยสร้างผลผลิตให้กับคนไทยและอีกหลายล้านคนบนโลกมีอาหารดี ๆ ได้ทานเพื่อดำรงชีวิตอยู่ตลอด จึงอยากพาทุกคนไปทำความเข้าใจกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิม จำแนกประเภทเกษตรกร จริง ๆ แล้วอาชีพเกษตรกรสามารถแบ่งออกได้เป็น 4กลุ่มหลัก ๆ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ โดยมีประเภทของเกษตรกรดังนี้ ด้านการปลูกพืชผล ด้านปศุสัตว์ ด้านการประมง ด้านเกษตรแบบผสมผสาน  โดยการลงพื้นที่ในตำบลหินลาดครั้งนี้ ได้พบเกษตรกรทั้งหมด 3 ด้าน คือ

1. ด้านการปลูกพืชผล ก็จะมีพืชนาก็จะปลูกนาข้าว พืชสวนก็จะปลูก อ้อย มันสำปะรัง ข้าวโพด ยางพารา เป็นต้น และพืชสวนก็จะเป็นพวกผักสวนครัว

2. ด้านปศุสัตว์เป็นกลุ่มการเกษตรที่อยู่คู่กับการปลูกพืชมายาวนาน ชาวบ้านที่ทำนาก็จะเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย เพื่อใช้แรงงาน หรือสร้างผลผลิตรูปแบบอื่น ๆ และยังมีสัตว์ที่นำไปประกอบอาหาร ก็จะเป็นพวก ไก่ หมู เป็ด หนูนา  เป็นต้น  

3. ด้านการประมงเป็นอาชีพเกษตรกรที่ใช้การหาสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืด เช่น แม่น้ำ, ลำคลอง, บึง, หรือการสร้างบ่อ โดยสัตว์น้ำในกลุ่มประมงน้ำจืดก็มีหลายชนิดโดยเฉพาะปลา เช่น ปลาช่อน, ปลาดุก, ปลาตะเพียน, ปลานิล, ปลาไน, ปลาไหล, ปลาสลิด เป็นต้น

สรุปได้ว่าในตำบลหินลาดนั้นอาชีพส่วนใหญ่คือการทำเกษตร ซึ่งทำเกษตรครั้งนี้ทั้งจำหน่ายและบริโภคเองซึ่งเป็นอาชีพหลักและพบมากในพื้นที่ตำบลหินลาดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ ใช้ในการเลี้ยงชีพได้ดีเข้ากับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในครั้งนี้ได้ดี ถึงจะจำหน่ายยากผลผลิตทางการเกษตรราคาต่ำแต่ก็พอเลี้ยงชีพได้ต่อไป

อื่นๆ

เมนู