ข้าพเจ้านายเกียรติกรณ์ ตรากลาง ประเภทประชาชน การปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2564 นี้ เป็นไปอย่างลำบากเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ทำให้การลงพื้นที่ทำกิจกรรมเป็นไปด้วยความลำบาก ซึ่งกิจกรรมที่ทำในเดือนนี้คือกิจกรรมการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาโดยมีการอบรมและสาธิตให้แก่ชาวบ้านในชุมชนชาวตำบลหินลาดได้เรียนรู้ แต่กิจกรรมก็เป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ซึ่งทางทีมงาน U2T และคณะอาจารย์นักศึกษาจึงได้ประชุมวางแผนกันว่าให้ชาวบ้านทยอยมาชมงานทีละคนสองคนพอไม่เกิน 5 คนเพราะจะเสี่ยงเกินไป ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น 3 วัน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2564 กิจกรรมในครั้งนี้ทางทีมงานด่าธิตการชุบเคลือบและการเผาเคลือบ ซึ่งการชุบเคลือบมีดังนี้

เช็ดทำความสะอาดชิ้นงาน

 

ชุบชิ้นงาน

เช็ดฐานชิ้นงาน

ลำลียงชิ้นงานเข้าเตา

ต่อมาเป็นขั้นตอนการเผาเคลือบ มีหลักคล้ายกับการเผาดิบ และที่แตกต่างอย่างชัดเจน การเผาเคลือบจะเป็นการทำให้ส่วนประกอบของน้ำเคลือบหลอมตัวเป็นแก้วยึดติดกับผิวของชิ้นงาน และเกิดสีตามส่วนประกอบที่อยู่ในน้ำเคลือบ การเปลี่ยนแปลงของน้ำเคลือบในการเผาเคลือบเบื้องต้นมีดังนี้

– การเผาด้วยอุณหภูมิต่ำในช่วงแรก

เป็นการเผาไล่น้ำ และความชื้น ที่อยู่ในน้ำเคลือบ และซึมเข้าไปยังผิวของชิ้นงาน

ในอุณหภูมิ 120oC

– การเผาไล่น้ำที่เกิดอยู่ในโครงสร้างของวัตุดิบที่นำมาผลิตเป็นน้ำเคลือบ

การเผาจะใช้อุณหภูมิประมาณ 350 – 570oC  น้ำที่อยู่ในองค์ประกอบของน้ำเคลือบจะ

สลายตัว และเปลี่ยนส่วนประกอบเป็นอะลูมินาซิลิเกต ช่วงอุณหภูมิดังกล่าวตัวเคลือบจะ

ขยายตัว ในช่วงนี้ถ้าเพิ่มอุณหภูมิเร็วเกิดไปน้ำเคลือบจะแตกร้าว และร่อนออกจากชิ้นงาน

– อุณหภูมิ 570 – 600 oC ช่วงนี้เป็นช่วงที่วัตถุดิบในน้ำเคลือบขยายตัว ถ้าควบคุมการเผาไม่ดี

ตัวเคลือบอาจมีการแยกตัว

– อุณหภูมิการสุกตัว หรืออุณหภูมิของการเคลือบ คือช่วงอุณหภูมิที่ตัวเคลือบหลอมตัวดี

ทั้งหมด หรือเรียกว่าสุกตัว แบ่งย่อยตามอุณหภูมิได้เป็น 3 แบบ คือ

การเคลือบไฟต่ำ เคลือบจะสุกตัวที่อุณหภูมิ 800 – 1,100oC

การเคลือบไฟกลาง เคลือบจะสุกตัวที่อุณหภูมิ 1,150 – 1,200o

การเคลือบไฟสูง เคลือบจะสุกตัวที่อุณหภูมิ 1,230 – 1,300oC

– ในกรณีที่เซรามิกส์ มีการวาดด้วยสี ก่อนการปิดทับด้วยน้ำเคลือบ การเผาเพื่อให้เกิดสีต้อง

เผาที่อุณหภูมิ ในช่วง 1,150 – 1,300oC

ซึ่งการเผาในกรั้งนี้ทางทีมงานได้ใช้ไฟที่อุณหภูมิ 1,200 oC ในการเผาเคลือบชิ้นงาน

 

อื่นๆ

เมนู