ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า  นางสาวพัชฎาภรณ์ คะรุรัมย์ ประเภทนักศึกษารับผิดชอบในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การทำงานลงพื้นที่ไม่ค่อยสะดวกมากนัก เวลาลงพื้นที่จึงไปพร้อมกัน 20 คนไม่ได้ จึงต้องแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อการลงพื้นที่เพราะจะทำให้ไม่เกิดคนหมู่มากและไม่เสี่ยงต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเก็บข้อมูลผ่าน Application U2T

​โดยการเก็บข้อมูลผ่าน Application U2T ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เก็บในกลุ่มแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวในตำบลหินลาดนี้คือ ปราสาทถมอ เป็นแหล่งโบราณคดี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อยู่ที่บ้านละหานทรายเก่า ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโบราณสถานแบบขอมประเภทธรรมศาลา ปราสาทถมอ เป็นโบราณสถานแบบขอมประเภทธรรมศาลา (ที่พักคนเดินทาง) ถมอ เป็นภาษาเขมร แปลว่าหิน ปราสาทถมอจึงแปลว่า ปราสาทหิน กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 ประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถานพื้นที่ 10 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2525 โบราณสถานปราสาทถมอ ประกอบด้วย ธรรมศาลา เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสร้างด้วยศิลาแลง กรอบประตูหน้าต่างเป็นหินทราย ประตูทางเข้า-ออกอยู่ด้านทิศตะวันออก ผนังทิศใต้เจาะเป็นช่องหน้าต่าง 5 ช่อง ทิศตะวันตกของธรรมศาลาเป็นประตูสู่ตัวปราสาท ภายในมีแท่นหินทรายสำหรับประดิษฐานรูปเคารพ อาคารทั้งหมดล้อมด้วยสระน้ำรูปเกือกม้า เว้นด้านทิศตะวันออกเป็นทางเดิน ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ มีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกหนึ่งสระ ปัจจุบันเครื่องบนของปราสาทพังทลายเหลือให้เห็นเพียงฐานและผนังบางส่วนสันนิษฐานว่า ปราสาทถมอเป็นหนึ่งในธรรมศาลา 17 แห่ง ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษ 18 บนเส้นทางระหว่างยโสธรปุระ (ราชธานีของอาณาจักรขอม) มายังเมืองพิมาย ให้ผู้เดินทางได้แวะพักตามที่ปรากฏในจารึกปราสาทพระขรรค์ประเทศกัมพูชา

สรุปผลการสำรวจในพฤษภาคม 2564 ด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จึงทำให้ไม่สะดวกแก่การลงพื้นที่ จึงต้องมีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย เพื่อลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำงานสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในตำบลหินลาดนี้คือ ปราสาทถมอ เป็นแหล่งโบราณคดี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อยู่ที่บ้านละหานทรายเก่า ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโบราณสถานแบบขอมประเภทธรรมศาลา ปราสาทถมอ เป็นโบราณสถานแบบขอมประเภทธรรมศาลา (ที่พักคนเดินทาง) ในทุกปีช่วงเดือนเมษายนจะมีประเพณี บุญบวงสรวงปราสาทถมอ จะมีการล้างทำความสะอาดตัวปราสาท ซึ่งจะมีประเพณีนี้จะอยู่ในช่วงเมษายนของทุกปี

link วิดีโอ ID03 ต.หินลาด
ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

อื่นๆ

เมนู