ID03อบรมเชิงปฏิบัติงานเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้นตำบลหินลาดข้าพเจ้านางสาวพัชฎาภรณ์คะรุรัมย์ประเภทนักศึกษาการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2560 นี้ข้าพเจ้าทีมงานและคณะอาจารย์ได้ทำตามเป้าหมายที่ 8 ฝึกอบรมทักษะอาชีพโดยการอบรมเชิงปฏิบัติงานเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้นให้แก่ชาวบ้านที่สนใจในวันที่ 7-9 เมษายน 2564 สถานที่คือศาลาประชาคมบ้านละหานทรายเก่าหมู่ 2 ตำบลหินลาดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์โดยประวัติเครื่องปั้นดินเผาบ้านกรวดเป็นเครื่องเคลือบดินเผาโบราณที่มีอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่ในแถบอีสานตอนใต้โดยเฉพาะในเขตอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ที่พบในบริเวณนี้เป็นจำนวนมากและในพื้นที่ตำบลหินลาดยังมีแหล่งเตาเผาโบราณนายเจียนตั้งอยู่ที่บ้านถนนน้อยต. หินลาดอ. บ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเตาเผาโบราณอายุประมาณ 1,000 ปีมี 2 เตาชื่อเตาเผานายเจียนและเตาเผาสวายและได้พบเครื่องเคลือบโบราณจำนวนมากคนโบราณใช้เผาเครื่องปั้นดินเผาหม้อไหต่างๆวัตถุดิบในการเตรียมเนื้อดินปั้นดินที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้มีส่วนประผสมของดินในตำบลหินลาดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์โดยนำมาผสมกับดินดำ (ดินคอมพาวด์เค) ในอันตราส่วนดินพื้นบ้าน 50% ดินดำ (ดินคอมพาวด์เค) 50% เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและยังได้ใช้วัตถุดิบในตำบลในส่วนของการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผานับว่ามีความจำเป็นและสำคัญมากผู้ผลิตต้องมีความชำนาญมีความรู้ความเข้าใจรวมไปถึงเทคนิคต่าง ๆ ของแต่ละแบบแต่ละชนิดรวมไปถึงอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยในการผลิตซึ่งมีอยู่หลายวิธีด้วยกันคือการขึ้นรูปแบบบีบกดการขึ้นรูปแบบเส้นขดการขึ้นรูปแบบแผ่นการขึ้นรูปแบบจุดและการขึ้นรูปแบบแป้นหมุนการขึ้นรูปที่ข้าพเจ้าจะมาแนะนำในครั้งนี้คือการขึ้นรูปแบบแผ่นการขึ้นรูปแบบแผ่นนั้นสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นจานจานรองแก้วที่เขี่ยบุรี

1. เตรียมดินมาพอประมารแล้วแต่จะทำชิ้นงานเล็กหรือใหญ่ตามความต้องการ

2. จากนั้นที่ดินหรือกลึงดินให้เป็นแผ่นความหนาบางพอประมารถ้าหนาไปจะทำให้หนักและอาจระเปิดขณะเผาได้ แต่ถ้าบางไปเผาแล้วจะทำให้เกิดความบิดเบี้ยวได้เพราะฉะนั้นต้องควบคุมความหนาบางให้ดี

3. ได้แล้วก็นำมาตบแต่งพูดขีดลวดลายให้สวยงามหรือจะใช้ใบไม้กิ่งไม้ก้อนหินกดลงไปให้เกิดลวดลายที่สวยงาม

4. จากนั้นยกดินด้านข้างขึ้นจะยกขึ้นสูงหรือต่ำก็ตามชิ้นงานที่จะนำไปใช้งานยกขึ้นแล้วจะต่อขาหรือไม่ต่อก็ได้

 

สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติงานเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้นในวันที่ 7-9 เมษายน 2554 ในครั้งนี้ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการขึ้นรูปเบื้องต้นให้แกชาวบ้านโดยการขึ้นรูปแบบบีบกดการขึ้นรูปแบบเส้นขดการขึ้นรูปแบบแผ่นและการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนซึ่งประชาชนก็ให้ความสนใจและตั้งใจฝึกปั้นเครื่องปั้นดินเผาจึงได้รังสรรค์ชิ้นงานออกมามากมายทั้งแก้วชากาแฟจานรองแก้วทั้งยังมีกระถางต้นไม้แจกันใส่ดอกไม้อีกด้วยข้าพเจ้าหวังว่าการอบรมเชิงปฏิบัติงานเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้นในครั้งนี้จะทำให้ประชาชนได้ต่อยอดเพื่อสร้างเป็นอาชีพต่อไป

Link วิดีโอตำบลหินลาด

 

 

อื่นๆ

เมนู