ข้าพเจ้า: นายสุรเดช ชินรัมย์

ประเภท : นักศึกษา

 

ข้าพเจ้ารับผิดชอบในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การทำงานลงพื้นที่ไม่ค่อยสะดวกมากนัก เวลาลงพื้นที่จึงไปพร้อมกัน 20 คนไม่ได้ จึงต้องแบ่งเป็นกลุ่มย่อย โดยกลุ่มนักศึกษาแบ่ง 5 คนไปทำการสำรวจพื้นพี่การท่องเที่ยว และอาชีพของคนในชุมชน เพื่อลดจำนวนคนลงพื้นที่เพราะจะทำให้ไม่เกิดคนหมู่มากและไม่เสี่ยงต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเก็บข้อมูลผ่าน Application U2T

 

ข้าพเจ้าและกลุ่มนักศึกษาปฎิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวแหล่งโบราณในตำบลหินลาด “ปราสาทถมอ” ตั้งอยู่ในเขตบ้านละหานทราย หมู่ที่ 2 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด  ปราสาทถมอ แปลว่า ปราสาทหิน โบราณสถานแห่งนี้สร้างด้วยศิลาแลง  มีเสากรอบประตูหน้าต่างเป็นหินทราย  สภาพที่เหลืออยู่ทำให้พอทราบว่าเดิม

เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  มีประตูทางเข้าด้านตะวันออก (หันหน้าไปทางตะวันออก)  ผนังด้านใต้เจาะเป็นช่อง  หน้าต่าง 5 บาน  ตอนใน (ด้านตะวันตก) มีอัฒจันทร์ของประตูชั้นในเข้าไปสู่ห้องใน  ซึ่งมีแท่นวางรูปเคารพ  และห้องในสุดนี้หลังคาจะเป็นรูปโดมสูงกว่าหลังคาตอนหน้า  ใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพ

ลักษณะอาคารดังกล่าวสันนิษฐานได้ว่าเป็นที่พักคนเดินทาง ซึ่งสร้างขึ้นสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 15

ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษ 18 บนเส้นทางระหว่างยโสธรปุระ (ราชธานีของอาณาจักรขอม) มายังเมืองพิมาย ให้ผู้เดินทางได้แวะพักตามที่ปรากฎในจารึกปราสาทพระขรรค์ประเทศกัมพูชา

ข้าพเจ้าได้สำรวจแหล่งท่องเที่ยวและสืบค้นประวัติศาสตร์ของปราสาทถมอ สถานที่ต่อไปคือสำรวจอาชีพและความเป็นอยู่ของบ้านละหารทราย ได้รำรวจตามบ้านและชุมชน โดยทางคณะนักศึกษาปฎิบัติงานได้สวมแมสเพื่อป้องกันการติดเชื้อของ covid-19  โดยส่วนมากชาวบ้านละหารทรายจะทำอาชีพเกษตรกร เช่น ปลูกต้นยาง ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนละหารทราย ส่วนคนสูงอายุในส่วนมากจะทำเครื่องจักสาร ทำผ้าใหม ทำเสื่อ เพื่อเป็นอาชีพเสริม และสาร้างรายได้ให้ครอบครัว แต่ต้องค่อนข้างจะใช้เวลาทำนาน ทำให้บางครอบครัวสูญเสียรายได้

จากการสอบถามชาวบ้านซึ่งพอทำเสร็จจะขายไม่ค่อยได้เพราะไม่มีคนให้ความสนใจ และไม่มีใครมาซื้อ ทำให้คนกลุ่มนี้เก็บผ้าใหม่ไว้ให้ลูกหลาน

สรุปผลการสำรวจในเดือนพฤษภาคม 2564 ด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จึงทำให้ไม่สะดวกต่อการลงพื้นที่สำรวจในตำบลหินลาด นักศึกษาปฎิบัติงานจึงต้องแบ่งทีมเพื่อลดจำนวนคน เหลี่ยงการติดเชื้อของโรค (COVID-19)

ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานนักศึกษาปฎิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวปราสาทถมอ และได้ลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่และอาชีพของคนในชุมชนได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นและสนิทกับคนในชุมชนทำให้การสำรวจในครั้งนี้เป็นไปด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู