ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ข้าพเจ้านายธนกฤต พูนวิเชียร   ประเภท : นักศึกษา 

      ข้าพเจ้ารับผิดชอบในพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในแต่ละพื้นที่ยังมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง มีเจ้าหน้าที่ อสม. คอยตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองบุคคลเข้า – ออกภายในชุมชน และทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จึงส่งผลให้การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปด้วยความยาก และมีความเสี่ยงอันตรายต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  โดยกลุ่มนักศึกษาจำนวน 5 คน มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และพกเจลแอลกอฮอล์ เพื่อลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน Application U2T ตำบลหินลาด สังกัดคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

Application U2T

       การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในครั้งนี้ เพื่อทำการลงสำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว  และแหล่งน้ำในท้องถิ่น ซึ่งรายละเอียดของข้อมูลที่ได้ลงสำรวจมีดังนี้

                 แหล่งท่องเที่ยว คือ “ ปราสาทถมอ หรือปราสาททะมอ ” ซึ่งตั้งอยู่ในเขตบ้านละหานทรายเก่า ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นโบราณสถานแบบขอมประเภทธรรมศาลา (ที่พักคนเดินทาง) ถมอ เป็นภาษาเขมร แปลว่าหิน ปราสาทถมอจึงแปลว่า ปราสาทหิน กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 ประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถานพื้นที่ 10 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2525 โบราณสถานปราสาทถมอ ประกอบด้วย ธรรมศาลา เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสร้างด้วยศิลาแลง กรอบประตูหน้าต่างเป็นหินทราย ประตูทางเข้า-ออกอยู่ด้านทิศตะวันออก ผนังทิศใต้เจาะเป็นช่องหน้าต่าง 5 ช่อง ทิศตะวันตกของธรรมศาลาเป็นประตูสู่ตัวปราสาท ภายในมีแท่นหินทรายสำหรับประดิษฐานรูปเคารพ อาคารทั้งหมดล้อมด้วยสระน้ำรูปเกือกม้า เว้นด้านทิศตะวันออกเป็นทางเดิน ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ มีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกหนึ่งสระ ปัจจุบันเครื่องบนของปราสาทพังทลายเหลือให้เห็นเพียงฐานและผนังบางส่วนสันนิษฐานว่า ปราสาทถมอเป็นหนึ่งในธรรมศาลา 17 แห่ง ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษ 18 บนเส้นทางระหว่างยโสธรปุระ (ราชธานีของอาณาจักรขอม) มายังเมืองพิมาย ให้ผู้เดินทางได้แวะพักตามที่ปรากฎในจารึกปราสาทพระขรรค์ประเทศกัมพูชา

       ในทุกปีช่วงเดือนเมษายนจะมีประเพณี “พิธีบวงสรวงปราสาทถมอ” บ้านละหานทรายเก่า ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พิธีบวงสรวงปราสาทถมอ จัดขึ้นเพื่อขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ เจ้าปู่จิตเจริญพร และเป็นการขอพรก่อนจะถึงฤดูกาลทำการเกษตร ทั้งนี้มีการจุดบั้งไฟเสี่ยงทายตามความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่ โดยจะจุดจำนวน 3 บั้ง ได้แก่ เสี่ยงทายฟ้าฝน เสียงทายคน และเสี่ยงทายวัวควาย สัตว์เลี้ยง

ปราสาทถมอ บ้านละหานทรายเก่า หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์ - YouTube

           งานบวงสรวงปราสาทถมอ_180608_0005งานบวงสรวงปราสาทถมอ_180608_0003

 แหล่งน้ำที่สำคัญ มีดังนี้

1. ลำห้วย จำนวน 3 สาย คือ ลำห้วยเสว ลำห้วยน้อย และลำห้วยโตง

2. อ่างเก็บน้ำ จำนวน  1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำลำห้วยถมอ

3. หนองน้ำ จำนวน 4 แห่ง คือ หนองน้ำบ้านหินลาด หนองน้ำเล่นหึง  หนองน้ำเสม็ด และหนองหว้า

4. สระน้ำสาธารณประโยชน์ จำนวน 3 แห่ง

5. สระน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง 

   

                                               ตัวอย่างภาพแหล่งน้ำที่สำคัญ

                จากภูมิประเทศของตำบลหินลาด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและลุ่มน้ำหลากเกิดจากตะกอนลำน้ำ เชิงเขา สภาพพื้นที่พบว่ามีลักษณะเป็นลานตะพักลำน้ำระดับน้ำต่ำ มีความลาดชันร้อยละ 3 ดินมีความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้เร็วในตอนบนและช้าในตอนล่าง การไหล่บ่าของน้ำผิวดินช้าตามปกติ ระดับน้ำใต้ดินลึก 3 เมตร ในฤดูแล้ง

สรุป ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งในแต่ละพื้นที่ยังมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง มีเจ้าหน้าที่ อสม. คอยตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองบุคคลเข้า – ออกภายในชุมชน และทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จึงส่งผลถึงการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งน้ำที่สำคัญ เป็นไปด้วยความยากและมีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

อื่นๆ

เมนู