โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ID03- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

กระผม นายธนกฤษ  พูนวิเชียร ประเภท นักศึกษา  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 2564 เป็นการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  การส่งออกสิ่งของอุปโภค/บริโภค ได้อย่างกว้างขวาง ไม่ใช่เพียงแค่ใช้สอยภายในชุมชน ในส่วนของเขตพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน 1,319 ครัวเรือน และในการปฏิบัติงานได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม เพื่อตรวจสอบสำรวจแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งผมได้อยู่กลุ่มที่ 2 ได้รับมอบหมายสำรวจหมู่บ้าน ดังนี้
1) หมู่ 1 บ้านถนนน้อย 2) หมู่ 2 บ้านละหานทรายเก่า 3) หมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่ 4) หมู่ 4 บ้านหินลาด  5) หมู่ 5 บ้านหินลาด  6) หมู่ 6 บ้านหินลาด 7) หมู่ 7 บ้านหนองม่วง 8) หมู่ 8 บ้านโนนค้อ 9) หมู่ 9 บ้านหินลาด

        กระผมได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานของบ้านหนองม่วง หมู่ 7 ได้ตรวจสอบแหล่งเก็บน้ำสาธารณะ พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านคือ ที่แท็งก์เก็บน้ำ ซึ่งมีอายุการใช้งานหลายปี ไม่ได้มีการบูรณาการใหม่ เกิดการชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา เมื่อถึงช่วงฤดูทำการเกษตร พบว่าแหล่งน้ำมีความแห้งแล้ง แหล่งน้ำมีน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร และบางครั้งแหล่งน้ำนี้ไม่เกิดประโยชน์ต่อการใช้สอยเลย  ต่อมาคนในชุมชนหารายได้เพิ่มอีกช่องทาง นั่นก็คือ การทอผ้าไหม


ในการลงไปปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ คนในชุมชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี มีความเป็นกันเอง และให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน เป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู