ชื่อบทความ : บรรจุภัณฑ์หินลาด

พื้นที่            :    ตำบล.หินลาด  อำเภอ. บ้านกรวด จังหวัด. บุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ  : นางสาว วนิชยา  หอมขจร

ข้าพเจ้าทีมงานและคณะอาจารย์ได้ มีการจัด อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ชาวบ้านที่สนใจ ในวันที่ 21 – 23 ตุลาคม  2564  สถานที่คือศาลาประชาคม บ้านละหานทรายเก่าหมู่ 2 ตำบลหินลาดอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

ารปฏิบัติงานในครั้งนี้คือการที่ทางทีมงานและคณะอาจารย์ได้เข้าไปอบรมให้ขาวบ้านตำบลหินลาดทั้ง 9 หมู่บ้านในการอบรมมีการ ให้ออกแบบกล่องใส่บรรจุภัณฑ์รวมไปลวดลายของกล่องใส่บรรจุภัณฑ์ออกแบบโลโก้สินค้าให้น่าสนใจ

วิธีการออกแบบโลโก้

  1. โลโก้ที่ดีต้องจดจำได้ง่าย
  2. ตัวอักษรบนโลโก้สำคัญมาก
  3. เลือกสีให้เหมาะสม
  4. อย่าใช้ Effect บนโลโก้เยอะเกินไป
  5. ออกแบบโลโก้จากพื้นหลังสีขาว
  6. เล่นกับพื้นที่ว่าง

การทำการในครั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มชาวบ้านออกเป็น 5 กลุ่ม  เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานและยังเป็นการเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า (COVID 19)

  การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์เป็นภาชนะหรือวัสดุที่ใช้รองรับการบรรจุหีบห่อ เช่น กล่องไปรษณีย์ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องพิมพ์ออฟเซท หรือเยื่อกระดาษขึ้นรูป เพื่อจุดประสงค์ในกรขนส่ง กระจายสินค้า และการจำหน่าย  การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์และการออกแบบจึงมี 5 แนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ ได้แก่

วัตถุประสงค์ในการนำไปใช้

โดยทั่วไปหน้าที่หลักๆของบรรจุภัณฑ์ได้แก่ รักษาคุณภาพ  อายุ และรักษาสภาพของสินค้า รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เป็นสื่อด้านการตลาด เพื่อสร้างการจดจำทำให้ลูกค้าจดจำแบรนด์หรือสินค้าของเราได้ เช่น การติดสติ๊กเกอร์รายละเอียดสินค้าไว้ที่กล่องกระดาษ แก้วกาแฟกระดาษ จานกระดาษ หรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ดังนั้นการออกแบบหรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์แนวทางแรก ควรให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้เป็นหลัก

พิจารณาหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดส่วนใหญ่ทำหน้าที่รักษาสภาพของสินค้า แต่ลักษณะการทำหน้าที่หรือนำไปใช้งานจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทหรือชนิดของสินค้า  การทำหน้าที่ด้านเทคนิคของบรรจุภัณฑ์ เช่น ป้องก้นการอับชื้นจากภายนอก  ใช้ป้องกันความเสียหายจากการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมได้แก่ กล่องกระดาษลูกฟูก ลังพลาสติก ส่วนหน้าที่ด้านการตลาด ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบอย่างสวยงามเพื่อช่วยส่งเสริมการขาย สามารถใช้เป็นสื่อโฆษณาได้ในตัว

พิจารณาจากประเภทของบรรจุภัณฑ์

โดยทั่วไปประเภทของบรรจุภัณฑ์ จะแบ่งออกเป็น บรรจุภัณฑ์เพื่ออุปโภคบริโภค เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ได้แก่ พาเลทกระดาษ กล่องกระดาษ แผ่นกระดาษลูกฟูก กล่องกระดาษลูกฟูก และเยื่อกระดาษขึ้นรูป

พิจารณาจากคุณสมบัติของวัสดุที่นำมาออกแบบบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดมากที่สุด ได้แก่การนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ในการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ หากเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่มีการค้นคว้าวิจัย ก็จะยิ่งทำให้สินค้าและผลิตภัณฑ์นั้นๆได้รับความสนใจยิ่งขึ้น

พิจจารณาจากรูปแบบและประเภทของผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ที่ดีควรมีรูปแบบที่เหมาะสมกับตัวสินค้า เช่น  บรรจุภัณฑ์ควรมีช่องเปิดให้เห็นหน้าตาหรือรูปแบบ

และกจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาให้มีคุณค่าและยังเพิ่มราคาให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นและส่งเสริมให้คนในชุมชนให้มาสนใจสิ่งที่ตนเองมีในชุมชน

                      

อื่นๆ

เมนู