ข้าพเจ้านายเจษฎากร  ฮาประโคน

ผู้ปฏิบัติงานนักศึกษา

ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้รับมอบหมายให้ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและเป็นที่นิยมในหมู่คน

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid – 19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้และบันทึกข้อมูลในพื้นที่ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ได้

ซึ่งผมกับทีมงานได้ช่วยกันเตียมวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทำชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์โดยใช้ดินอำเภอบ้านกรวดนำมาบดผสมกับดินคอมพาวด์PBGอย่างละ50กีโลผสมให้เข้ากันเพื่อที่จะนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์

                      

หลังจากที่ข้าพเจ้าเตียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยก็เป็นขั้นตอนขึ้นรูปทรงด้วยการบีมกด ให้เป็นทรงต่างๆเพื่อที่จนำไปใช้งานได้จริง

การนำดินมาทำชิ้นงานในทักษะบีบกด การออกแบบที่มีรูปทรงตามระเบียบนิยม การออกแบบชนิดนี้การนำเอารูปทรงที่มีรูปแบบเฉพาะตัวของมันเอง เช่น วงกลมสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม นำมาใช้ในการออกแบบโดยการจัดรูปลักษณะเด่นของรูปทรงเรขาคณิต การออกแบบในลักษณะกรใช้รูปทรงเรขาคณิตผู้ออกแบบสามารถเสนอความคิดและการสร้างสรรค์ได้อย่างกว้างขวางเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงาน ออกแบบและเป็นที่นิยมนำไปใช้ในการออกแบบในปัจจุบัน

                             

จากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นการพัฒนากลุ่มอาชีพของตำบลบ้านกรวด เพื่อจะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ท้องตลาด เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวดกลุ่มอาชีพจะได้ประโยชน์และสามารถสร้างรายได้เสริมต่อไปได้ในอนาคต

 

 

อื่นๆ

เมนู