โครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย)

ในสภาพปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด โคโรน่า 2019 ทำให้ส่งผลกระทบทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคม เศรษฐกิจ ซึ่งผลกระทบดังกล่าว ทำให้กิจการโรงงาน ร้านค้า บางส่วน ได้ปิดตัวลง ประชาชนว่างงาน และได้ย้ายถิ่นฐานกลับภูมิลำเนา เป็นจำนวนไม่น้อย ทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมา ข้าพเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนี้ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีโครงการจ้างงานในโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับโอกาสจากภาครัฐกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมจัดโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ให้ชุมชนเข็มแข็ง สามารถสร้างอาชีพให้เกิดความความยั่งยืน และลดความยากจนของคนในชุมชน
จากการปฎิบัติงานตามโครงการดังกล่าว ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในตำบลบ้านกรวด ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย ได้ขออนุญาตกำนัน ซึ่งเป็นผู้นำชุมชน โดยได้หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี สภาพทั่วไปของพื้นที่ตำบลบ้านกรวด เป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่ เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตตัวเมืองอำเภอบ้านกรวด อาคารบ้านเรือนมีลักษณะคล้ายๆกัน ด้วยแผนผังของชุมชน แบบแปลนบ้าน ระยะห่างของตัวบ้านที่ปลูกติดๆกัน จึงมีความคล้ายคลึงกัน ถึงจะเป็นชุมชนที่ได้ชื่อว่าชุมชนในเขตตัวเมือง แต่ก็ยังมีกลิ่นอายของความเป็นชนบท ผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้าน ซึ่งมีอาชีพทำนา ทำไร่อ้อย บางครอบครัวมีอาชีพเสริมจากปศุสัตว์ เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่บ้าน ซึ่งเป็นเพียงการเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือน อาจจะพอได้ขายบ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับเลี้ยงเพื่อเป็นธุรกิจ

      บรรยากาศการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

สภาพปัญหาของคนในชุมชนที่ผ่านมา ต้องเจอกับปัญหาเรื่องน้ำเพื่อทำการเกษตร ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่สามารถสร้างผลผลิตได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่อย บวกกับปัญหาราคาของผลผลิตที่ตกต่ำ ก็ยิ่งซ้ำเติมเพิ่มเข้าไปอีก นอกจากไม่มีกำไรแล้วยังขาดทุน ซึ่งก็เป็นปัญหาที่พบเจอมาโดยตลอด ส่วนอาชีพอื่นๆมีบ้างที่ประกอบอาชีพค้าขาย แต่ก็เป็นส่วนน้อย ซึ่งต่างก็ได้รับผลกระทับเช่นกัน

ส่วนจุดเด่นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก คือ เครื่องเคลือบดินเผา หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเครื่องเคลือบเขมร ซึ่งมีจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอบ้านกรวด เป็นพื้นที่ที่ในอดีตเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาที่มีขนาดใหญ่ มีเตาเผาโบราณมากกว่า 200 เตา และมีอายุมากกว่า1,000ปี ปัจจุบันยังขาดผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านเครื่องเคลือบดินเผาที่จะสานต่อความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านกรวดนี้
ดังคำขวัญที่ว่า “เมืองโลหกรรมลือเลื่อง เครื่องเคลือบโบราณ ตํานานแหล่งหินตัด ทิวทัศน์ช่องโอบกงามตา เขื่อนเมฆาเย็นสบาย ชายแดนพนมดงรัก”

บรรากาศการเข้าเยี่ยมชมพิพิธพันธ์เครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด

          เข้าเยี่ยมชมพิพิธพันธ์บ้านกรวด

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าจุดเด่นของตำบลบ้านกรวด สามารถนำมาพัฒนาอาชีพด้านเครื่องเคลือบดินเผา หรือจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านเครื่องเคลือบดินเผา ตามเป้าหมายที่ 8) ฝึกอบรมทักษะอาชีพ และเป้าหมาที่13 )ศูนย์เรียนรู้ตำบล เพื่อสร้างอาชีพใหม่หรือเป็นอาชีพเสริมแก่ผู้ที่ว่างงานหรือผู้ที่สนใจ เป็นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมให้มีอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ถึงแม้ว่าการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ จะเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งก็พอจะมองเห็นสภาพปัญหาของคนชุมชนรากแก้ว ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ให้เกิดการพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน

เครื่องเคลือบดินเผาโบราณบ้านกรวด

เครื่องเคลือบดินเผาโบราณ เอกลักษณ์ของบ้านกรวด

ส่วนท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ และขอบพระคุณผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และประชาชนในชุมชนที่ให้ข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง ขอบพระคุณอย่างสูง

อื่นๆ

เมนู