ID04 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านปันเราะ

ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวรัตนาภรณ์ หลงสอน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

          ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากเเก้วให้ประเทศ

          บ้านปันเราะ เริ่มก่อตั้งปีพุทธศักราช 2490 เดิมชื่อ “โคกปันเราะ” คำว่า ”ปันเราะ” เป็นชื่อพืชชนิดหนึ่ง มีสรรพคุณ แก้ท้องอืดท้องร่วง ขึ้นอยู่ตามบริเวณโคกปันเราะ ชาวบ้านจึงได้นำมาตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “ปันเราะ”

ขอข้อมูลบ้านปันเราะจากผู้ใหญ่บ้าน

          จากการที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนตำบลบ้านกรวด ตอนนี้ก็มาถึงหมู่ที่ 8 บ้านปันเราะ ซึ่งบ้านปันเราะนี้มีสิ่งที่น่าสนใจคือ กองทุนน้ำดื่มชุมชนบ้านปันเราะ จากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านกองทุนน้ำดื่ม เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2559 รวมระยะเวลาการก่อสร้าง 30 วัน ด้วยงบ 500,000 บาท โดยสร้างจากโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ ในแต่ละเดือนจะมีคนในหมู่บ้านมากดน้ำเพื่อไปใช้อุปโภค-บริโภค ไม่ใช่แต่คนในหมู่บ้านอย่างเดียว ผู้ใหญ่บอกว่าจะมี หมู่บ้านโนนศิลาและหมู่บ้านละหานทรายเก่า มากดน้ำเพื่อไปใช้อุปโภค-บริโภคด้วย พอถึงสิ้นเดือนผู้ใหญ่จะมาเก็บตังที่ตู้กดน้ำ ซึ่งในแต่ละเดือนได้เงินประมาณ 1,000 – 2,000 บาท

พิกัดของกองทุนน้ำดื่มชุมชนบ้านปันเราะ

– ขั้นตอนการผลิตน้ำของกองทุนน้ำดื่มชุมชนบ้านปันเราะ (ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนให้ข้อมูล) ปั๊มน้ำบาดาลขึ้นมาพักไว้ที่ถังพักน้ำ

เป็นขั้นตอนการผลิต และกรองน้ำ ไว้ในถังพักน้ำดี

เตรียมพร้อมในการกดน้ำดื่ม

-วิธีการกดน้ำจากตู้   1. นำภาชนะที่เตรียมมาใส่ตรงช่องรับน้ำ 2. หยอดเหรียญให้พอดีกับปริมาณน้ำที่ต้องการ ซึ่งเหรียญจะเป็นเหรียญ 1,2,5,10 บาท 3. กดปุ่มจ่ายน้ำเครื่องจะเริ่มทำงาน หากต้องการหยุดจ่ายน้ำก็ให้กดปุ่มเดิมอีกครั้ง

ภาพกิจกรรมในการลงสอบถามข้อมูล

วีดีโอประจำเดือนมีนาคม 2564

 

อื่นๆ

เมนู