ข้าพเจ้า นายณฐพล งามแสง ประเภท ประชาชน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของตำบลบ้านกรวด ได้นำเรื่องเครื่องเคลือบพันปีขึ้นมาต่อยอดเป็นอาชีพให้แก่คนในชุมชน

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้มาจัดนิทรรศการให้แก่ นักเรียน  คนที่ว่างงานในชุมชน และผู้ที่สนใจเครื่องเคลือบเซรามิกส์ มาทำกิจกรรมปั้นเครื่องเคลือบดินเผา ณ บ้านของข้าพเจ้า บ้านเลขที่ 29 ม.11 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ซึ่งบ้านของข้าพเจ้า ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เกี่ยวกับเครื่องเคลือบดินเผาซึ่งมีเตาเผาขนาดใหญ่ ที่ทางมหาวิทยาลัยมาจัดตั้ง ให้ผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้

และในวันถัดมาข้าพเจ้าและทีมได้ลงสำรวจข้อมูล 01,02 ในพื้นที่หมู่ 8 บ้านปันเราะ ตำบลบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในหมู่บ้านปันเราะคนส่วนใหญ่ในชุมชนจะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และแม่บ้านจะทำอาชีพสานไพหญ้าคา ทำให้มีรายได้เข้ามาสู่ครัวเรือน

รูปภาพประกอบกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู