ID04เรียนรู้การปั้นเครื่องปั้นดินเผา

ดิฉันนางสาวสุมาลี เอ็นดู เป็นบัณฑิตจบใหม่ ได้มีโอกาสไปเข้ารวมกิจกรรมในเป็นโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา

     

 ศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นจากวัสดุที่เป็นดินเผานี้ไม่ว่าจะสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยหรือเพื่อความสะดวกในการดำรงชีพด้วยสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์  จนถึงความเชื่อถือ   ศาสนา  และประเพณีก็ตาม   สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้มนุษย์ได้ใช้ความคิด  การสังเกต  และรวบรวมเอาประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะในรูปของดินเผาอย่างที่ปรากฏให้เห็นอยู่จนทุกวันนี้

เครื่องปั้นดินเผาทั่วไปนั้น ต้องมีเนื้อดินเป็นหลักในตัวผลงาน เมื่อทำการปั้นหรือขึ้นรูป ผนวกกับการตกแต่ง การเคลือบและการเผาแล้วคุณค่าความงามอันเป็นเนื้อแท้แห่งวัสดุที่หลอมรวมกับความ คิดสร้างสรรค์หรือบังเกิดดินจากแต่ละแหล่งมีความแต่งต่างกันทั้งโครงสร้างและองค์ประกอบ เมื่อผ่านการเผาแล้วจะเกิดความแตกต่างกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความหยาบละเอียดตลอดจนสีของเนื้อดิน และวัตถุดิบในการเตรียมเนื้อดินปั้น ในครั้งนี้มีส่วนประผสมของดินในตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนำมาผสมกับดินดำ (ดินคอมพาวด์เค) ในอันตราส่วน ดินพื้นบ้าน 50%  ดินดำ (ดินคอมพาวดฺ์เค) 50%

ในการอบรมครั้งนี้เป็นการปั้นขึ้นรูปด้วยวิธีการ

1.การบีบ

โดยเริ่มต้นจากตรงกลางและค่อยบีบขยายขึ้นรูปไปเรื่อยๆ ตามรูปทรงภาชนะที่ต้องการ

2.การขด

โดยนำดินมาคลึงให้เป็นเส้นยาวๆ และขดขึ้นไปเรื่อยๆ เช่น แจกัน

3.ทำเป็นแผ่นแบนๆ

โดยใช้ไม้กลิ้งแป้งมา กลิ้งไปกลิ้งมา ให้ได้ความหนาที่สม่ำเสมอ จากนั้นจึงหารูปทรงที่ต้องการ เช่น จาน

3วิธีปั้นนี้สามารถปั้นเป็นรูปทรงต่างๆที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะกระถางดอกไม้ ถ้วยกาแฟ จานรอง ต่างๆ แล้วยังสามารถทำเป็นลวดลายต่างๆตกแต่งเพิ่มเติมจากความชอบและเพื่อความสวยงามมากขึ้นอีกด้วย

 

       

             

อื่นๆ

เมนู