ข้าพเจ้า นางสาวนันทิกานต์ พูนแสง ประเภทประชาชน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตำบลให้แก่ผู้ที่ว่างงานและผู้ที่ตกงานจากสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19  ที่เกิดขึ้น ให้มีรายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนของตนเอง และสามารถส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนของตนเองเป็นที่รู้จักและสามารถจำหน่ายได้อย่างทั่วถึงให้แก่ผู้ที่สนใจ

โดยข้าพเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงานและรับผิดชอบในตำบลบ้านกรวด ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาต่อยอดและพัฒนาคือ เครื่องเคลือบดินเผาโบราณ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของชาวตำบลบ้านกรวดมาช้านาน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระรอก3 ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทำให้ข้าพเจ้าและทีมงานจำเป็นต้องเลื่อนการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาเชิงปฏิบัติการเซรามิกส์เบื้องต้น ของตำบลบ้านกรวดออกไปอย่างไม่มีกำหนด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในอำเภอบ้านกรวด มียอดรวมผู้ติดเชื้อ จากวันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 14 ราย  ซึ่งรักษาหายแล้ว 7 ราย และอยู่ระหว่างการรักษา 7 ราย  สรุปยอดผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19ในอำเภอบ้านกรวด ฉีดแล้ว 1,256 โดส เข็มที่ 1 มีผู้ที่ฉีดแล้ว 992  ราย เข็มที่ 2 มีผู้ที่ฉีดแล้ว 264 ราย

ในการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าและทีมได้มีการประชุมออนไลน์ และติดตามสถานการณ์ของโรคโควิด-19 เมื่อสถานการณ์เริ่มทรงตัว จึงได้นัดรวมกลุ่มแบ่งงานและข้อมูลเพื่อที่จะทำการลงข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบพกพา จากนั้นข้าพเจ้าและทีมได้เยี่ยมชมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของตำบลบ้านกรวดให้มีความเป็นระเบียบ เพื่อรอที่จะจัดการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

รูปภาพกิจกรรม

วิดีโอประจำเดือนพฤษภาคม

อื่นๆ

เมนู