ID04 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (สานไพหญ้าคา) บ้านปันเราะ อ.บ้านกรวด

ข้าพเจ้า นางสมฤทัย จงประโคน ประเภทประชาชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

          จากการลงพื้นที่บ้านปันเราะ หมู่ที่ 8 ทางหมู่บ้านได้มีการสานไพหญ้าคาจำหน่ายเป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้เลี้ยงดูครัวเรือน ในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำนา และจำหน่ายให้กับคนที่สนใจ ไพละ 10-15 บาท สร้างรายได้ให้คนในชุมชนโดยไม่ต้องไปทำงานที่ไกลบ้าน อยู่บ้านดูแลลูกหลานได้ ปัจจุบันมีครัวเรือนที่ผลิตไพหญ้าคาในหมู่บ้านปันเราะนี้ ประมาณ 14  หลังคาเรือน โดยจะผลิตเกือบทุกวันเป็นอาชีพหลักและบางรายที่ผลิตเฉพาะช่วงเวลาว่างจากการทำนา ช่วงหน้าแล้ง

ไพหญ้าคา

          ขั้นตอนในการสานไพหญ้าคาคือ ชาวบ้านจะไปเกี่ยวหญ้าคามาตากให้แห้ง หลังจากแห้งแล้ว ก็จะนำไม้ยูคาหรือไม้ไผ่ท่อนเล็กยาวประมาณ 1.50 เมตร มาเป็นแกนเพื่อที่จะนำหญ้าคามาสาน จากนั้นนำหญ้าคามาจัดให้เสมอกันและสานไพหญ้าคา ไพหนึ่งจะใช้เวลาสานประมาณ 15 นาที จึงจะเสร็จ หนึ่งวันจะได้ประมาณ 30-40 ไพ ขายราคาไพละ 15 บาท ผู้ที่สนใจสามารถมาซื้อได้ถึงที่  ถ้าหากต้องการจำนวนมากก็สามารถสั่งทำล่วงหน้าได้ การสานไพหญ้าคาจึงเป็นอาชีพทางเลือกอีกทางที่ทำให้ชาวบ้านในส่วนหนึ่งมีรายได้เข้ามาสู่ครัวเรือน

นำหญ้าคามาตากให้แห้ง

นำหญ้าคามาจัดให้เสมอกันและสานไพหญ้าคา

รูปกิจกรรมลงพื้นที่

 

 

วีดีโอประจำเดือนพฤษภาคม 2564

อื่นๆ

เมนู