ID04 : (COVID-19 Week) ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด

ข้าพเจ้า นางสาวรัตนาภรณ์ หลงสอน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

               ในเดือนมิถุนายน ทางโครงการ U2T มอบหมายภารกิจพิเศษจัดกิจกรรม Covid-19 Week ในพื้นตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมคือ เพื่อสร้างเขตปลอดโควิดในพื้นที่ส่วนรวมที่ชาวบ้านใช้ทำประโยชน์ร่วมกัน และการรณรงค์ให้คนในชุมชนตำบลบ้านกรวดได้ทราบถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

จากการประชุมทีมงานตำบลบ้านกรวด ทางทีมงานจะมีการจัดกิจกรรม (รุก คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย) ที่โรงเรียนบ้านโคกยาง วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ทางทีมงานได้มีการจัดซื้ออุปกรณ์การป้องกันความปลอดภัย เช่น แมส เจลล้างมือแอลกอฮอล์  และอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัดห้องน้ำ น้ำยาล้างห้องน้ำ เพื่อที่จะนำไปมอบให้ โรงเรียนในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ในวันที่จัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านโคกยาง ทางทีมงานมีการพูดให้ความรู้ในการฉีดวัคซีน รวมถึงแยกย้ายกันทำความสะอาดโรงเรียนในจุดต่างๆ เช่น ห้องน้ำ โรงอาหาร หอประชุม เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความปลอดภัยในการเปิดเทอมของเด็กๆนักเรียน

               จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้พวกเราเป็นห่วงสุขภาพของคนในชุมชนบ้านกรวด จึงอยากที่จะแนะนำให้ทุกๆคน มาฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโควิด 19 และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองกันด้วยนะคะ

ภาพกิจกรรม

วีดีโอประจำเดือนมิถุนายน 2564

อื่นๆ

เมนู