ID04 U2T Covid-19 Week จัดกิจกรรมลงพื้นที่ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

ข้าพเจ้า นางสมฤทัย จงประโคน ประเภทประชาชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

               ในเดือนมิถุนายน ทางโครงการ U2T มอบหมายภารกิจพิเศษจัดกิจกรรม Covid-19 Week ในพื้นตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมคือ เพื่อสร้างเขตปลอดโควิดในพื้นที่ส่วนรวมที่ชาวบ้านใช้ทำประโยชน์ร่วมกัน และการรณรงค์ให้คนในชุมชนตำบลบ้านกรวดได้ทราบถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

 

               จากการประชุมวางแผนกับทีมงานตำบลบ้านกรวด ได้วางแผนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างดังนี้  โดยกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อลดการแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านโคกยาง ในวันที่ 26   พฤษภาคม 2564 มีกิจกรรม มอบแมส เจลล้างมือแอลกอฮอล์  และอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ ให้กับทางโรงเรียน และพวกเราก็ได้ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอม โดยทางโรงเรียนยินดีให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม Covid-19 Week เป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการสร้างสุขอนาภัยที่ดีและเพิ่มความมั่นใจก่อนมีการเปิดภาคเรียนให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในชุมชนตำบลบ้านกรวด

                การจัดกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเราคำนึงถึงความปลอดภัยของครูและนักเรียนในโรงเรียนบ้านโคกยาง จึงอยากจะเชิญชวนให้ชาวตำบลบ้านกรวดของเรา มาฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโควิด 19 สร้างภูมิคุ้มกันและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคได้ ทั้งยังเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและต่อคนในครอบครัว วัคซีนทุกชนิดที่รัฐบาลนำเข้ามาได้ผ่านการรับรองและผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณะสุขของไทยว่ามีความปลอดภัยและหายห่วงได้

รูปกิจกรรมลงพื้นที่

วีดีโอประจำเดือนมิถุนายน 2564

 

อื่นๆ

เมนู