ข้าพเจ้า นางสาวนันทิกานต์ พูนแสง ประเภท ประชาชน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้พวกเราชาว U2T ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยกันไม่ได้ คณะอาจารย์จึงได้จัดการประชุมผ่านทาง Google Meet ในวันที่ 5 ต.ค. เวลา 10.30 – 12.00 น.
ในการประชุม เราได้ประชุมเรื่องการ กรอกแบบสอบถาม U2T SROI คือการสอบถามบุคคลในชุมชน ผู้จ้างงาน ลูกจ้างงาน ครอบครัวลูกจ้างและผู้ประกอบกิจการในชุมชน ว่าโครงการที่เราจัดขึ้น มีประโยชน์อย่างไร ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ยกตัวอย่าง เช่น ครอบครัวของลูกจ้าง สวัสดิการที่ได้รับจากการจ้างงานโครงการ U2T ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อลูกจ้างและครอบครัวอย่างไร

ทางทีมงานตำบลบ้านกรวดจึงได้มีการนัดลงพื้นที่ทำแบบสอบถามในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมได้นำแบบสอบถามไปสอบถามตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ และประโยชน์ที่ได้รับจาการดำเนินงานโครงการในตำบลบ้านกรวดคือ บุคคลในชุมชนได้ฝึกอาชีพในการทำเครื่องเคลือบดินเผา และเครื่องเครือบดินเผาสามารถนำมาเป็นภาชนะต่างๆ และใส่ต้นไม้ บอนสี บอนด่างที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันได้


และในส่วนของครอบครัวของข้าพเจ้า สิ่งที่ได้รับคือการมีรายได้ในส่วนหนึ่งเพื่อช่วยจุนเจือครอบครัว รายได้นี้ข้าพเจ้าได้นำไปใช้จ่ายในเรื่องของอาหารในครอบครัว ค่าอินเตอร์เน็ต และของใช้ต่างๆ และในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ทำให้ครอบครัวข้าพเจ้าได้มีสวัสดิการในส่วนนี้เข้ามาและเกิดประโยชน์อย่างมากกับครอบครัวของข้าพเจ้า

ภาพกิจกรรม

วิดีโอประจำเดือนตุลาคม 2564

อื่นๆ

เมนู