การพัฒนาสินค้าของตำบลบ้านกรวดให้มีมูลค่าเพิ่ม

ข้าพเจ้า นายณฐพล งามแสง ประเภท ประชาชน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

                         ในเดือนพฤศจิกายนทางทีมงานร่วมกับคนในชุมชน ได้มีการจัดการอบรม (โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ตำบลบ้านกรวด)

                          การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) คือการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตัวสินค้า เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายจากการเคลื่อนย้ายและสะดวกกับระบบขนส่ง รวมถึงเพิ่มคุณค่าด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อผู้ผลิต ซึ่งต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์การออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละด้านให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และถูกใจผู้บริโภคมากที่สุด ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจำหน่ายสินค้าทั้งในด้านการจัดจำหน่ายและการขนส่ง ตลอดจนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

                    นอกจากกิจกรรม (โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ตำบลบ้านกรวด) ทางตำบลยังได้จัดกิจกรรม กิจกรรมรณรงค์ต้านโรคร้าย โควิด 19

                      กิจกรรมต่อไปของตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จะจัดขึ้นในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2564 คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์สำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านเครื่องเคลือบดินเผา สถานที่โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

วีดีโอประจำเดือนธันวาคม 2564

กิจกรรมรณรงค์ต้านโรคร้าย โควิด 19

อื่นๆ

เมนู