ภาพรวมการปฏิบัติงานตลอดโครงการในพื้นที่ตำบลบ้านกรวด

ข้าพเจ้า : นางสาวรัตนาภรณ์ หลงสอน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

                   จากการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนธันวาคม ทางตำบลบ้านกรวด เน้นการพัฒนาในเรื่องของเครื่องเคลือบตำบลบ้านกรวด และกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้ชุมชนของเราเป็นตำบลที่อยู่รอดตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ (ตำบลบ้านกรวดมี 16 หมู่บ้าน)

กิจกรรมที่ทางทีมงานได้ปฏิบัติงานในระยะเวลา 11 เดือน มีดังนี้

– ลงสำรวจ และเก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และ แบบฟอร์ม 02: แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19

ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการลงพื้นที่

– การอบรมเชิงปฏิบัติการเซรามิกส์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านกรวด

– เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารประจำถิ่น ที่พัก/โรงแรม ฯลฯ ลงในระบบ U2T

– การจัดกิจกรรมก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านโคกยาง

– อบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านกรวด

– โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ตำบลบ้านกรวด

– ID04 ตำบลบ้านกรวด กิจกรรมเสริมสร้างการทำความดี /พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน จำนวน 16 หมู่บ้าน พัฒนาสิ่งแวดล้อมและปลูกไม้ดอกในพื้นที่ฐานเรียนรู้หรือเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน

– ID04 ตำบลบ้านกรวด กิจกรรมรณรงค์ต้านโรคร้าย โควิด 19 “คนบ้านกรวดรวมพลังสู้ภัยโควิด”

–  การอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์สำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านเครื่องเคลือบดินเผา

              ต่อจาก 9 กิจกรรมนี้ ก็จะมีการแสดงผลงาน และนำสินค้าของตำบลบ้านกรวดออกสู่ตลาด ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และจะทำให้คนในชุมชนมีรายได้ และเป็นการสร้างอาชีพใหม่ให้กับผู้ที่สนใจ ในการปั้นเครื่องปั้นดินเผา,เครื่องเคลือบ ตำบลบ้านกรวด

 

วีดีโอประจำเดือนธันวาคม 2564

กิจกรรมรณรงค์ต้านโรคร้าย โควิด 19 “คนบ้านกรวดรวมพลังสู้ภัยโควิด”

 

 

 

อื่นๆ

เมนู