ข้าพเจ้า นางสาวปิ่นสุดา พลพฤกษ์ ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (ID04) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

เข้าร่วมการทำกิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2564 ได้รับรางวัลชนะเลิศ บ้านผึ้งร้อยรัง

ปฏิบัติงานเอามื้อสามัคคี ดูงานเก็บข้อมูลต่างๆในงาน

ปฏิบัติงานงานช่วยแจกต้นไม้โครงการเพื่อประสิทธิภาพกองทุน

ปฏิบัติงานจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีช่วยปลูกต้นไม้ ช่วยงานลงทะเบียน แล้วคัดกรองเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด 19

ทำเอกสารเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อส่งเข้าประกวด

 

อื่นๆ

เมนู