เทศกาลปลูกข้าวนาปี

ข้าพเจ้า นางสาว รัชนีกร  ถิ่นนคร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ฤดูทำนาปีจะเริ่มในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีชาวบ้านที่มีอาชีพทำนาจะเริ่มไถนาปรับปรุงสภาพดินเพื่อเตรียมดินให้พร้อมที่จะหว่านเมล็ดพันธ์ข้าว ปัจจุบันการเพาะปลูกชาวนาจะปลูกข้าวแบบหว่านเมล็ดข้าวเพราะมีความสะดวก รวดเร็วและลดต้นทุนในส่วนของค่าเเรงงาน  ในส่วนของผลผลิตที่ได้หรือที่เราเรียนกว่า ข้าวเปลือก โดยส่วนหนึ่งชาวนาจะเก็บไว้กินเองและอีกส่วนจะเอาไปขายส่งตลาดเพื่อเป็นรายได้ อาชีพทำนาถือว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของธรรมชาติมากบางครั้งฝนตกน้อยไม่ถูกต้องตามฤดูกาลเสียหายเเห้งแล้งไม่สมบูรณ์ บางปีน้ำท่วมสร้างความเสียหายให้ข้าว จะเห็นว่า สภาพดินฟ้าอากาศมีผลต่อการปลูกข้าวของชาวนา

อาชีพการทำนาเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงแต่ชาวบ้านจำเป็นต้องทำเพราะการทำนานั้นเป็นอาชีพหลักประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะกับการทำนาทำไร่ระยะเวลาในการทำนาตั้งแต่เพราะปลูกจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและเกี่ยวสิ้นสุดไม่เกินกุมภาพันธ์ ชาวนาจึงให้ความสำคัญกับการทำนาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพดี ราคาสูง เพื่อนำรายได้มาหล่อเลี้ยงครอบครัว

ภาพกิจกรรม

link วิดีโอ ID04 ต.บ้านกรวด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

อื่นๆ

เมนู