สถานการณ์โควิด มารอบนี้มีความรุนแรงกว่ารอบที่ผ่านๆมา การแพร่กระกระจายไปได้รวดเร็วและติดง่ายทำให้มีอัตราการตายสูงกว่ารอบแรกและรอบที่2 จากจุดเริ่มต้นของการแพร่กระจายจนกระจายใช้เวลาไม่มากก็สามารถกระจายไปได้ทั่วประเทศ แต่ก็ยังมีทิศทางที่ดีบ้างที่ประชาชนร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่ายต่างช่วยกันหาวิธีป้องกันเชื้อ ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา ก็ไม่ยากเกินกว่าจะเข้าใจ บวกกันรัฐบาลก็ได้จัดวัคซีนมาให้ประชาชนได้ฉีด ถึงแม้ว่าวัคซีนที่ฉีดจะมีผลข้างเคียง  เป็นวัคซีนที่ไม่ได้ป้องกันการติด แต่เชื้อเป็นการฉีดเพื่อเพิ่มภูมิคุ้นกันหรือเมื่อติดแล้วเป็นตัวช่วยบรรเทาอาการติดเชื้อไม่ให้รุนแรง และช่วยลดอัตราการตายได้ 

      กระแพร่กระจายเชื้อในรอบนี้ก็ยังส่งผลในวงกว้าง ทำให้เกือบทุกพื้นที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวด บางพื้นที่บางหมู่บ้านเมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดถึงกับต้องปิดพื้นที่ปิดหมู่บ้านห้ามคนในคนนอกเดินทางเข้าออกกันเลย และส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การเดินทางต่างๆ

        เนื่องจากเชื้อโควิดได้กระจายไปทั่วทำให้ส่งผลกับการปฏิบัติงานในพื้นที่  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐเพื่อลดการกระจายเชื้อด้วยการทำงานอยู่ที่บ้าน (work form home) ด้วยจากเมื่อเดือนที่แล้วได้เข้าฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาสู่ชุมชน เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยเรื่องกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ในรูปแบบต่างๆ ข้าพเจ้าจึงได้ทดลองออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการฝึกอบรม บวกกับข้าพเจ้ามีองค์ความรู้ด้านนี้อยู่แล้วจึงได้ทดลองออกแบบพร้อมกับปั้นชิ้นงานต้นแบบ โดยใช้ลวดลายหวีหรือลายโค้งระย้า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาบ้านกรวด นำมาพัฒนาลงบนผลิตภัณฑ์ รูปแบบที่นำมาทดลองผลิตคือ จาน ชาม แก้ว และชุดน้ำชา ซึ่งคนทั่วไปใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของชุมชนตำบลบ้านกรวดเพื่อผลิตและจำหน่ายต่อไป

อื่นๆ

เมนู