ข้าพเจ้า นาย ปรัชญา คุ้มกลาง

ประเภท นักศึกษา

    ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อ
เก็บข้อมูล โดยจะนําข้อมูลทีได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

   ในการลงพื้นที่ในเดือนที่ 2 ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ลงสำรวจและเก็บข้อมูล โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด โรงเรียน
บ้านกรวด เดิมอาศัยที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านกรวด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2470 โดยรองอำมาตย์โทขุนดนัย
ประสาสน์ นายอำ เภอประโคนชัย เป็นประธานการตั้งให้ชื้อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลปังกู 2 (วัดบ้านกรวด)” เปิด
ทำ การสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยแต่งตั้งให้นายแมน แซวประโคน เป็นครูใหญ่ ในปีพ.ศ.2481 ตำบลบ้านกรวดได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเรียกวา่ “กิ่งอำเภอ้บานกรวด” จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนประชาบาลบ้านกรวด (วัดบ้านกรวด) ต่อมากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณมาสมทบปลูกสร้างอาคารถาวร ตามแบบ ป.1 ขนาด 3 ห้องเรียน และย้ายจากศาลาการเปรียญวัดบ้านกรวด มาเรียนที่อาคารหลังใหม่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2485 เป็นต้นมา ต่อมาทางราชการไดต้ั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนบา้นกรวด”

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
-พัฒนาปัจจัยการให้บริการ สิ่งแวดล้อม และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
-พัฒนาหลักสูตร สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้และการประกันคุณภาพภายใน
-พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนําความรู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
-พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรและผู้บริหารสู่มาตรฐานวิชาชีพครูและเป็นมืออาชีพ
-พัฒนาระบบบริการจัดการโดยใช้ห้องเรียน (CBM) และโรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

เป้าหมายของโรงเรียน
1. ประชากรทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและตรงตามศักยภาพ
– พัฒนาความพร้อมของนักเรียนระดับปฐมวัย ให้มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับได้อย่างมี
คุณภาพ
– สนับสนุนเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับให้ได้เรียนในสถานศึกษาขั้น พื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรมนําความรู้
– ส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
– สร้างความเข้าใจให้ครูทุกคนสามารถนําหลักสูตรไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม
นําความรู้ให้นักเรียนได้ทุกคน

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและทักษะอาชีพเพื่อการพึ่งพา
ตนเองและเพิ่ม สมรรถนะการแข่งขันในระดับสากล
4. ส่งเสริมกิจการนักเรียนและเครือข่ายบ้าน วัดโรงเรียน

 

จากที่เราได้ข้อมูลนี้มาเพื่อเราจะไดรู้้ว่าโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดนั้นมีข้อดีข้อเด่น อะไรบ้าง เพื่อพวกเราจะได้นำไป
พัฒนา ให้โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดนั้นได้ยกระดับให้เด็กๆมีความรู้และความสามารถมากยิ่งขึ้น จะได้ก้าวเข้าสู้โรงเรียนที่พัฒนาแล้ว และมีเด็กนักเรียนที่เก่ง และโดดเด่น

 

อื่นๆ

เมนู