ข้าพเจ้านาย ภาณุพงศ์ จันทกลุ ประเภทนักศึกษา ID04 ต.บ้านกรวด ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ณ ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลโดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

          การลงพื้นที่นำข้อมูลมาวิเคราะห์ปันหา แนวทางการแก้ไขการยกระดับเศรษฐกิจ ของตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อชาวบ้านจะได้ประโยชน์และนำไปต่อยอดอาชีพได้ในอนาคต

     ตำบลบ้านกวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการจัดงานเครื่องเคลือบพันปี สืบทอดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์เครื่องเคลือบดินเผาโบราณอำเภอบ้านกรวดไว้ ข้าพเจ้าและทีมงานจึงเล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนากลุ่มอาชีพ และเศรษฐกิจ ของตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด นำสู่ท้องตลาด เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด สืบต่อไป เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ เพื่อส่งเสริมการท่องเทียว และเชื่องโยงแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมของโบราณของตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด ให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมากขึ้น

          จากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นการพัฒนากลุ่มอาชีพของตำบลบ้านกรวดเพื่อจะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ท้องตลาด เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวทางเศรษฐกิจของตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวดกลุ่มอาชีพจะได้ประโยชน์และสามารถสร้างรายได้เสริมต่อไปได้ในอนาคต

 

                                               

 

อื่นๆ

เมนู