ข้าพเจ้านาย สมมารถ ตุ้มทอง ประเภทนักศึกษา ID04 ต.บ้านกรวด ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 1
มีนาคม 2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ณ ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่
ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 06,02โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ส่วนที่พบเจอ ปัญหา และแนวทางการแก้ไข
ช่วยในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจตาม 16 เป้าหมาย พร้อมกับความต้องการของประชาชนในชุมชนนั้นๆ ให้
ข้อมูลเชิงลึก และเป็นจริงมากที่สุด

 

ในพื้นที่ อ.บ้านกรวด ต. บ้านกรวด นั้น มีอีกหลายอาชีพที่ยังต้องมีการพัฒนาอาชีพในแต่ละหมู่บ้าน และ
ชุมชน ทั้งนี้ ข้าพเจ้า ได้ลงพื้นที่ และสอบถามชาวบ้านในพื้นที่นั้น และได้นำตัวอย่างมาเสนอ คือ อาชีพการสานหญ้า
ใน อ. บ้านกรวด ต. บ้านกรวด อาชีพการสานหญ้านั้นเป็นอาชีพเสริมในหมู่บ้าน ซึ่งกลุ่มอาชีพของบ้านกรวดนั้น ได้
ทำการสานหญ้าขาย ซึ่งจะนำมาทำเป็น กระท่อม,ซุ้มร้านเนื้อย่าง หรือที่พักอาศัย การทำอาชีพเสริมของบ้านกรวด
นั้น ได้ทำอาชีพสานหญ้า ซึ่งจะมาช่วยในการยกระดับเศรษฐกิจของ อ.บ้านกรวด ต.บ้านกรวดอีกด้วย ข้าพเจ้าได้
เห็น การทำงาน การสานหญ้า ได้เห็นถึงความขยันสามัคคีในหมู่บ้าน และมองว่า การขยันทำงานของชาวบ้านนี้จะ
ช่วยเรื่อง การค้าขายสินค้าในเศรษฐกิจแบบนี้ได้ดียิ่งขึ้น

                                                          

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่ที่ 8 แล้วนำข้อมูลกรอกแบบฟอร์ม 06,02 แบบสำรวจเพื่อเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases) ทั้งนี้การออกสำรวจข้อมูล
ประจำเดือนมีนาคมถือว่าราบรื้นดีไม่มีปัญหาเป็นส่วนใหญ่มีเพียงเล็กน้อยที่ไม่สามารถลงเก็บข้อมูลได้ และได้นำ
ข้อมูลกรอกลงในแบบฟอร์ม06,02 บ้างแล้วบางส่วน

อื่นๆ

เมนู