ข้าพเจ้า นายณฐภณ งามแสง ประชาชน ได้ลงสำรวจในพื้น ตำบลบ้านกรวดในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านใน ตำบลบ้านกรวด หมู่ 5 และหมู่13ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงาน คณะอาจารย์ได้นัดประชุมชี้แจงรายละเอียด แก่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มลงสำรวจข้อมูล ในตำบลบ้านกรวด ของแต่ละหมู่บ้าน โดยข้าพเจ้าได้ขอความกรุณาชาวบ้านผู้ให้สัมภาษณ์ตอบข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาชุมชน ได้สอบถามข้อมูลคนในชุมชน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำนาเป็นหลัก ส่วนอาชีพเสริม รับจ้างทั่วไปและทอเสื่อ บางบ้าน   เป็นต้น

สำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19
ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า
ชาวบ้านในหมู่บ้านทุกคนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี
ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง กำรล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์
การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม
ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกาย อาจเนื่องมาจากลักษณะการทำงาน
อาชีพและประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งควรมีแผนการพัฒนาด้านสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป

สิ่งที่ได้เรียนรู้
1.ได้เรียนรู้กำรทำงานกันเป็นทีม
2.ได้เรียนรู้การลงพื้นที่ในตำบล
3.ได้เรียนรู้การทำงานกับทำงานมหาวิทยาลัย
4.ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน

บ้านผู้ใหญ่บ้าน

ทอเสื่อ

วัวของชาวบ้าน

ชี้เเจ้ง

อื่นๆ

เมนู